Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tilskudd, freda og bevaringsverdige bygg

Riksantikvaren, Levanger sentrum:
Det er satt av egne tilskuddsmidler for Levanger sentrum.
Riksantikvaren disponerer tilskuddsmidler som kan tildeles private eiere av bygninger som ligger innenfor den kulturhistorisk interessante delen av Levanger sentrum. Tilskuddsmidlene gis til prosjekter som er viktige for å bevare eller styrke Levanger sentrum som kulturmiljø.
Følgende må ligge ved en tilskuddsøknad:

  • Presis plan med detaljert beskrivelse av hva som skal utføres.
  • Kostnadsoverslag utarbeidet av kvalifisert håndverker eller konsulent.


Et evt. tilskuddvil vil bli gitt som tilsagn og utbetalt når tiltaket er utført og godkjent.
Det kan søkes om tilskudd hele året, ingen søknadsfrist.
Adresse: Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning, Dronningensgate 13, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo.
E-post: postmottak@ra.no - Telefon: 22 94 04 00.

-----------------------------------------------

Riksantikvaren, freda bygninger utenom Levanger sentrum:
Eiere av freda bygninger kan søke Riksantikvaren om tilskudd til vedlikehold og restaurering. Fylkeskommunen tar imot disse søknadene og formidler dem videre til Riksantikvaren. På bakgrunn av innsendte søknader, får fylkeskommunen en sum til fordeling. Tilsagn til den enkelte søker blir gitt av fylkeskommunen.
Søknadsfrist: 1. november

Kontakt: Gunn-Hege Lande ved Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 74 11 12 72 / gunn-hege.lande@ntfk.no
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/kulturminnevern-tilskudd.aspx

-----------------------------------------------

Norsk kulturminnefond:
Kulturminnefondet er et statlig fond, opprettet ved stortingsvedtak 21. juni 2002, og hører under Miljøverndepartementet.  Kulturminnefondet skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredede kulturminner. Kulturminnefondets midler kan brukes til tiltak innenfor hele kulturminnefeltet.
Det er private eiere og frivillige organisasjoner som kan søke om midler fra fondet. Kommuner kan i særlige tilfeller søke for egne eide kulturminner.
Fylkeskommunen yter bistand i søknadsprosessen, men fordeler ikke midler.

Kulturminnefondet følgende søknadsfrist i året:
1. november

Kontakt:
Inger Marie Kimo ved Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 74 11 10 56 / inger-marie.kimo@ntfk.no
Kulturminnefondet direkte: 73 10 36 00 / post@kulturminnefondet.no, Norsk Kulturminnefond, Pb 253, 7361 Røros.
Informasjon, samt søknadsskjema: http://www.kulturminnefondet.no/

-----------------------------------------------

Restaureringsfondet i Levanger kommune:
Det kan søkes støtte for tiltak innenfor det området som omfattes av reguleringsplan for Levanger sentrum.
Det kan søkes støtte til følgende:

  • Det kan søkes om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
  • Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.
  • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter

Søknad må vedlegges fullstendige planer, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Tilskudd betales til byggherren med 4-part når byggearbeidet er påbegynt, og resten når arbeidet er fullført og godkjent av bygningskontrollen.

Vedtektene er under revidering.

Søknadsfrist: 15. oktober
Spørsmål rettes til Hilde Røstad, 74052719, hmr@levanger.kommune.no.

-----------------------------------------------

Tilskudd til spesielle tiltak i jordbruket (SMIL):
Tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap kan oppnå midler over denne tilskuddsordningen. Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting inngår i ordningen. Både fredete og verneverdige bygninger er inkludert.
Ansvaret for SMIL-midlene er fra 01.01.04 lagt til kommunalt nivå. Hver enkelt kommune utarbeider derfor lokale målsetninger og strategier for prioriteringer av tiltakene.
Søknadsfrist 1. juni.


-----------------------------------------------

Andre som det kan søkes om støtte hos:

Publisert: 03.06.2011 11:02 Sist endret: 02.10.2013 10:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051