Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skolefritidsordning - SFO

(Se hver enkelt skole)

Registrer søknad om plass / endring av plass / oppsigelse av plass her

Vedtatt i kommunestyret 12.12.01 | Endret av Kommunestyret 24.06.03, sak 40/03 - Rev. 20.03.13, sak 11/13

Kommunestyret 24.03.21, Rev 24.3.21, sak 17/21

*rektormøte juni 2017 vedtok endring: "Barna tildeles plass i SFO for hele skoleåret. Ny påmelding må skje for hvert skoleår." ENDRET til "Tildelt plass på SFO opprettholdes inntil foresatte sier opp plassen, eller når eleven går ut av 4. klasse."


Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger

 1. Eierforhold: Levanger kommune eier lokalene og er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene. Enheten avgjør selv om de innenfor regelverket har økonomi til å opprette skolefritidstilbud ved skolen.
 2. Vedtekter for SFO og kommunale barnehager revideres i sin helhet en gang hver valgperiode, og fortrinnsvis innen valgperiodens to første år. Siste frist for revisjon i denne valgperioden er desember 2021.
 3. Opptaksmyndighet er resultatenhetsleder.
 4. Opptakskriterier - Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1.-4.klasse,og for barn med særskilte behov fra 1.-7.klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten.
 5. Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig til resultatenhetsleder med to måneders varsel, regnet fra den første i påfølgende måned. Resultatenhetsleder har fullmakt til å endre til en måneds oppsigelstid om særskilte forhold knytta til oppsigelsen tilsier dette
 6. Åpningstid - Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00-16.15. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.
 7. Leike- og oppholdsareal - SFO drives i skolens/oppvekstsenterets lokaler, og bør ha egen base. Forøvrig disponeres enhetens ledige lokaler.
 8. Bemanning og ledelse – Det skal normalt være en bemanning på en voksen når det er 15 barn tilstede på skolefritidsordningen. I henhold til §13-7 i Opplæringslova skal rektor til vanlig være administrativ og faglig leder.
 9. Skolefritidsordningene skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om HMS (Helse,miljø og sikkerhet) og kommunens eget internkontrollsystem.
 10. Foreldrebetaling - Kommunestyret fastsetter satser og regler for foreldrebetaling.
 11. Misligholdelse av betaling kan føre til at foresatte mister retten til å benytte SFO.
  Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 09:09 Sist endret: 26.03.2021 12:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051