Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Levanger seniorråd - reglement

Eldres råd endret navn til Levanger seniorråd, i sak Kom PS 9/16, 27.01.16.
Reglementet er oppdatert er i henhold til kommunestyrets vedtak.

1. Opprettelse av Levanger seniorråd
Opprettelse av Levanger seniorråd er hjemlet i særlov, Lov 1991-11-08 nr 76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kommunen har således plikt til å opprette Levanger seniorråd.

2. Sammensetning og oppnevning
Levanger seniorråd består av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til Rådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Levanger seniorråd velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.
Dersom et medlem eller varamedlem trer ut av Rådet, skal nytt medlem velges i samsvar med Kommunelovens § 16.

3. Oppgavene til Levanger seniorråd
Levanger seniorråd er et rådgivende organ for kommunen og skal uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen. (Lov om Eldreråd § 7).
Levanger seniorråd skal dessuten vurdere saker opp mot universell utforming og motvirke diskriminering.

Alle saksdokumenter skal legges frem for Rådet i god tid før kommunestyret skal behandle dem. Det samme gjelder for saksdokumenter der et annet folkevalgt organ har kompetanse til å avgjøre sakene.
Levanger seniorråd avgir vurderinger og forslag som legges frem for kompetent organ. Utskrift fra protokoll fra møtene i Levanger seniorråd skal følge saksdokumentene til det kommunale organ som behandler saken. I de saker Levanger seniorråd har avgitt uttalelse, skal utskrift av endelig vedtak sendes Rådet.

Levanger seniorråd kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre.
Levanger seniorråd eller leder kan gis anledning til å delta i møter i kommunale organ med talerett i spesielle saker eller anledninger.
Levanger seniorråd har rett til å få saksbehandler, enhetsleder eller rådmann til å redegjøre for saker som Rådet føler behov for å få bedre belyst eller utdypet.

4. Saksbehandling, møteordning, mv.
Levanger seniorråd ivaretar sine funksjoner i henhold til Kommunelovens forvaltningsbestemmelser, jfr. Kommunelovens kap. 6 (Kl §§ 29 – 39), herunder bestemmelser om:

  • Møteprinsippet (§ 30)
  • Åpne eller lukkede møter (§ 31)
  • Møtefastsettelse, saksliste, innkalling, møteledelse (§ 32)
  • Vedtaksførhet (§ 33)
  • Endring av saksliste, forespørsler (§ 34)
  • Avstemminger (§ 35)
  • Mv


5. Sekretariat
Kommunen skal stille tilstrekkelig sekretariatshjelp til disposisjon for Rådet. Levanger seniorråd har rett til å uttale seg før kommunestyret etablerer sekretariat, vedtar budsjett for Rådet og gir utfyllende regler for saksbehandling i Rådet.
Leder skal sørge for at de saker som legges frem for Rådet, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som reglementet eller andre bindende instrukser gir.

6. Rapportering og kommunikasjon
Det skal iht. Kommunelovens generelle saksbehandlingsregler føres møtebok (protokoll) over forhandlingene i Rådet. Utskrift av møteboka sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteboka legges frem til godkjenning i påfølgende møte. Utskrift av godkjent møtebok sendes fortløpende Eldrerådet i fylket.
Levanger seniorråd utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret, som behandler den som en egen sak. Den oversendes også til Eldrerådet i fylket.

 

Publisert: 22.01.2010 10:02 Sist endret: 10.02.2016 09:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051