Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reglement for Driftskomiteen i Levanger (DK)

(Driftskomiteens medlemmer)

 - vedtatt sak 53/16, 23.11.16

 1. Valg og sammensetning
 2. Arbeidsområde - oppgaver og myndighet
 3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.
 4. Forfall. Varamedlemmer.
 5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.
 6. Møteleder. Møtets åpning.
 7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
 8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.
 9. Ordskiftet og stemmegivningene
 10. Sendenemnder (deputasjoner)
 11. Protokollering
 12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
 13. Begrunnelsesplikt
 14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
 15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommune

1. Valg og sammensetningTil toppen av siden
Driftskomitéen, heretter benevnt DK er et fast utvalg i henhold til Kommunelovens (KL) § 10.  Utvalget består av 11 medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Vedrørende uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedrørende opprykk og nyvalg til kommunelovens § 16.  

2. Arbeidsområde - oppgaver og myndighetTil toppen av siden
DK utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til DK og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til DK, jfr. kommunens delegasjonsreglement.

DK's hovedoppgave er å ivareta og utvikle innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a. å:

 • Fatte vedtak om tjenestenivå og kvalitet innen et tjenesteområde hvor saken er avprinsipiell karakter.
 • Avklare grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningslinjer, planer etc. på tjenesteproduksjonen.
 • Behandle unntak fra vedtatte retningslinjer, planer etc.
 • Påse at kvalitet og kvantitet/omfang av tjenesteproduksjonen/resultatet er som bestilt gjennom jevnlig rapportering fra rådmann/resultatenhetslederne - evaluering.
 • Politisk ansvar for å gjennomføre  innbygger- og brukerundersøkelser.


3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.Til toppen av siden
Lederen eventuelt nestleder eller ordfører setter opp sakliste for det enkelte møte.

Bestemmelsene i punkt 4 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

4. Forfall. Varamedlemmer.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.Til toppen av siden
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i komiteens møter, jfr. kommunelovens § § 9 nr. 4 og  23 nr. 3.

Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

6. Møteleder. Møtets åpning.Til toppen av siden
Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse for DK.

7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

9. Ordskiftet og stemmegivningeneTil toppen av siden
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, pkt. 17 og pkt. 18 i reglementet for kommunestyret.

10. Sendenemnder (deputasjoner)Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. DK kan også ta imot utsendingene i møtesalen. DK kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. ProtokolleringTil toppen av siden
Om protokollering gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

DK velger for hvert møte 2 av medlemmene til å godkjenne og underskrive protokollen. Protokollen offentliggjøres så snart som mulig etter godkjenning.

12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 7 i reglement for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

13. BegrunnelsespliktTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjonerTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 19 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.

15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommuneTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 20 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for DK.
Til toppen av siden

Publisert: 01.04.2009 13:06 Sist endret: 23.12.2016 10:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051