Etterlyser mer næringsareal

Utviklingen i kommunen skjer raskt. Nå etterlyser plansjefen nye ideer for næringsområder og steinbrudd.

For å få lov til å bygge nye næringarealer, lage steinbrudd eller finne steder der overskuddsmasse kan legges må det grundige planer til.

  • Alt starter med arealplanen. Er ikke tiltaket beskrevet der, så er det mye vanskeligere å få det til. Derfor ber vi nå alle bedrifter og innbyggere om å komme med innspill om nye næringsarealer, hvor vi skal ha steinbrudd og hvor vi skal legge all den massen som er overflødig andre steder, sier Per Anders Røstad, plansjef i Levanger kommune.

Det er en begrenset endring av arealplanen han nå setter i gang.

  • Denne gang skal vi ikke se på boligområder. Det behandlet vi grundig i forrige revisjon for et par år siden. Den gang kom vi ikke i mål med næringsområder. Nå har vi jobbet mer med det, og har noen ideer selv. I tillegg ber vi innbyggerne komme med nye forslag, sier Røstad.

Å sikre stein og pukk til anleggsvirksomhet er også en viktig oppgave for kommunen.

  • Det er lenge siden vi har sett på steinbruddene våre. Derfor vil denne planen også omfatte slike masseuttak, sier Røstad.

I Levanger er det et problem for entreprenørene å finne områder de de kan legge overskuddsmasse. Nå er politikken at i stedet for å legge den i et permanent deponi, skal massene i størst mulig grad gjenbrukes.

  • Det er slike løsninger vi nå ønsker å få til i dialog med bransjen, sier Røstad.

Har du innspill har du tida fram til olsok 29. juli på å sende dem til kommunen. Etter den tid vil forslagene bli vurdert i administrasjonen, deretter sendt på høring før de så blir vedtatt av kommunestyret.

  • Det kommer stadig nye krav til oss som reguleringsmyndighet, blant annet om arealnøytralitet. Det betyr at vi ikke kan ta i bruk natur uten å vise hvordan vi skal kompenser for det. Derfor ønsker vi også å finne områder som er egnet for jordflytting, sier Røstad.

I tillegg ønsker Røstad å finne områder som er egnet for fornybar energiproduksjon. 

Mer om temarevisjonen her:
https://www.levanger.kommune.no/tjenester/arealplan-byggesak-kart-brann-og-eiendom/arealplaner-og-horinger/planer-ute-til-horing/temarevisjon-kommuneplanens-arealdel-naringsomrader-og-masseforvaltning-varsel-om-oppstart-av-planarbeid-og-horing-av-planprogram.13635.aspx 

Kontaktperson er Per Anders Røstad, tlf 951 00 141