Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ordensreglement for grunnskolen

  

Ordensreglement for grunnskolene i Levanger - som PDF - word
- vedtatt av Driftskomiteen sak 19/14, 11.06.14
- revidert 25.08.15, pkt. 6.6 endret fra: "Elever som har gjennomført sykkelprøven i 4.trinn har lov til å sykle til og fra skolen. Barn som ikke har gjennomført sykkelprøven kan sykle til og fra skolen i følge med en voksen." til "De enkelte elevers foresatte bestemmer når deres barn kan sykle til og fra skolen."

 

1. Innledning

 

§ 1. Hjemmel
Med hjemmel i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61), har Driftskomiteen fastsatt forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger (Levangerskolen). 

§ 2. Formål
Levangerskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen.
Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene bruker sine positive ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle. 

§ 3.  Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for grunnskolene i Levanger, (inkludert leksehjelp- og skolefritidsordningen).
Ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av punkt 4.10, etter vedtak i Skolemiljøutvalget og punktene 6.5, 6.8 og 6.9 etter vedtak av rektor. 

Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og oppførsel.

I tillegg til ordensreglementet gis Skolemiljøutvalget ved skolen myndighet til å vedta egne trivselsregler. Disse skal ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner. 

 

2. Regler for orden og oppførsel Til toppen av siden 

 

Levangerskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolene.

Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

§ 4. Regler for å skape et godt arbeidsmiljø i klassen og på skole
4.1       Vær høflig, hjelpsom og vis hensyn og respekt for andre.

4.2       Hold arbeidsro i timene og vis respekt for læringsaktivitetene.

4.3       Rett deg etter de voksnes beskjeder og avgjørelser.

4.4       Møt forberedt til undervisningen og gjør skolearbeidet til avtalt tid.

4.5       Fusk i skolearbeidet er ikke tillatt.

4.6       Møt presis til timer og avtaler.

4.7       Hold god orden.

4.8       Skolens regler for bruk av ikt og nettvett skal følges og gjelder som del av ordensreglementet. Det er utarbeidet felles nettvettregler.

4.9       Dersom det er nødvendig å forlate undervisningen, må det innhentes tillatelse fra lærer.

4.10    Private gjenstander som er unødvendige for opplæringen skal ligge i skolesekken om de må bringes med til skolen, Private elektroniske gjenstander skal ligge i skolesekken om de må bringes med til skolen. Private elektroniske gjenstander skal være avslått og ikke synlig i skoletiden.

4.11    Foreldre/foresatte skal uten ugrunnet opphold levere melding til skolen ved alle typer fravær. Melding leveres via SchoolLink (tidligere mobilskole).  

§ 5. Regler for at skolens bøker, materiell, inventar og anlegg skal holdes i god stand
5.1       Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Hold området rent og ryddig både ute og inne. All søppel skal i søppelbøtte.

5.2       Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Sett omslag på skolens lærebøker. Ødelagte bøker og læremateriell erstattes.

5.3       Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.

5.4       Ved ødeleggelser eller hærverk skal dette erstattes etter bestemte regler, se mer under pkt. 4.

5.5       Vis respekt for og la andres eiendeler være i fred.

§ 6. Regler for å skape et godt og trygt skolemiljø
6.1       Mobbing skal ikke forekomme

6.2       Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn, og er ikke tillatt.

6.3       Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller gjøre lydopptak uten tillatelse.

6.4       Ikke skap eller delta i farlig og voldsom aktivitet, og ikke ta med farlige gjenstander som kan benyttes til å skade på andre.

6.5       Sykkel, rullebrett, rollerblades o.l. skal ikke brukes i skoletiden, om ikke annet er bestemt.

6.6       De enkelte elevers foresatte bestemmer når deres barn kan sykle til og fra skolen.

6.7       Ved behov for å gå utenfor skolens område i skoletiden, må det innhentes tillatelse fra lærer.

6.8       Snøballkasting er ikke tillatt.

6.9       Godteri, tyggegummi og brus skal ikke nytes i skoletiden.

6.10    Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.

6.11    Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.

6.12    Seksuell trakassering er ikke tillatt. 

 

3. Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet Til toppen av siden 

 

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.  Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i § 7, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

§7. Tiltak ved brudd på ordensreglene eller regler som følger av lovverk

7.1       Muntlig/skriftlig tilrettevisning og/eller advarsel fra lærer og/eller rektor/avdelingsleder.

7.2       Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte

7.3       Inndragning av gjenstander ut skoledagen, etter nærmere bestemte regler, se pkt. 4.

7.4       Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)

7.5       Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors/læreres avgjørelse. Elever i 1. – 4. trinn bortvises under tilsyn.
( rektor kan bestemme at lærere har myndighet til å ta avgjørelse om bortvising fra egen undervisning for en opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer)

7.6       Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

7.7       Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse

7.8       Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte

7.9       Nedsatt karakter i orden og oppførsel

7.10    Anmeldelse av ulovlige forhold

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement.

Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges.

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing er ikke tillatt.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

§ 8. Straffbare forhold

Straffbare forhold og mistanke om straffbare forhold skal meldes til politiet.

Rektor utarbeider grunnlaget for anmeldelse og det er ordfører som signerer eventuell anmeldelse.

Dersom en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller ansatt, må offeret eller offerets foresatte få uttale seg før grunnlag for anmeldelse utformes og anmeldelse leveres.

Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer er elev eller ansatt. 

Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar, før grunnlag for anmeldelse utformes.

 

4. Saksbehandling Til toppen av siden 

 

§ 9. Enkeltvedtak

Behandlingen i brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. 

§ 10. Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

10.1    Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

10.2    Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes.

10.3    I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

10.4    Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller inndragelse av mobiltelefon eller andre gjenstander skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.

 

5. Vedtaksforum og ikrafttredelse

 

Forskriften er vedtatt i driftskomiteen 11.06.14 og trer i kraft fra 1.8.2014. 

Til toppen av siden 

Utfyllende kommentarer - PDF

- Notat av 25.08.15 - Sykling til skolen! PDF


 


 

Tidligere revideringer

- vedtatt av driftskomiteen 15.6.2011 sak 13/11
- revidert 21.02.12 PDF (Skolemiljøutvalget byttet ut med Samarbeidsutvalget 2 steder)
- revidering 2014 - høring
- revidert Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14

Til toppen av siden 

Publisert: 15.08.2011 10:40 Sist endret: 09.08.2018 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051