Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Les orientering nedenfor før utfylling av skjema!

Klikk for wordskjema for utfylling på skjerm          Klikk for skjema til utskrift og utfylling med penn
wordskjema for                   PDF-skjema for
utfylling på skjerm             utskrift/utfylling med penn
                                                 (inkl. info)

Søknadsskjema benyttes til søknad om tjenester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven:


Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste § 2-1 a
Individuell plan 

Annet:
Forskrift om habilitering og rehabilitering med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og speisialisthelsetjenesteloven
 
Kommunal bolig PDF (eget skjema )

-----------------------------------------------------------------
Orientering
om helse- og omsorgstjenester i Levanger kommune.
Helse- og omsorgstjenesten i Levanger kommune er organisert i resultatenhetene Distrikt Sør og Distrikt Sentrum-Ytterøy og Distrikt Nesset-Frol.

Visjonen for enhetene er: ”bistand, pleie og omsorg – der du er!”  Dette betyr en målsetting om å kunne gi tilpassede tjenester som skal legge til rette trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggerne i kommunen uavhengig av alder. Staupshaugen Verksted er et tilbud for personer med bistandsbehov i forhold til arbeid og aktivisering Ergo- og fysioterapitjenesten samt Psykisk helse og oppfølgingstjeneste er organisert i enhet for Helse- og rehabilitering. Denne enheten yter tjenester til personer over 18 år. For personer under 18 år er tjenestene organisert i barne- og familieenheten.

Lovgrunnlag:
Lov om folkehelsearbeid. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og å utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt gjennom utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Loven legger særlig vekt på at ”det er helse i alt vi gjør” og forebygging og medvirkning er sentrale prinsipper.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ( helse- og omsorgstjenesteloven).Helse- og omsorgstjenesten yter tjenester med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om pasientrettigheter. Formålet i disse lovene er blant annet å forebygge, behandle og tilrettelegge for å  mestre av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne samt å bidra til å fremme sosial trygghet, bidra til den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre.

Lovene skal også sikre at innbyggerne får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet .  Det legges til rette for at pasient/bruker eventuelt også sammen med pårørende, kan være med å påvirke utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet. Forebyggende tiltak vil være vesentlig for å redusere omfanget av funksjonstap og å  fremme livskvaliteten for den enkelte. Videre vil veiledning og opplæring med sikte på å ivareta egenomsorg i størst mulig grad vektlegges i tjenestetilbudet.

Tjenestene etableres på grunnlag av at det fattes et enkeltvedtak.  Enkeltvedtaket blir fattet på grunnlag av søknad på  eget søknadsskjema  i samarbeid med enhetens representant. En søknad kan også fremmes muntlig eller fremmes skriftlig uten å benytte ordinært søknadsskjema. Søknaden mottas i et av distriktenes ekspedisjoner og saksbehandler blir oppnevnt. I forbindelse med at saken utredes vil saksbehandler benytte det nasjonale kartleggingsverktøyet IPLOS (Om IPLOS)

Enkeltvedtaket som fattes ved innvilgelse av tjenester beskriver tjenestenes innhold og omfang av denne. Pasient/bruker vil i vedtaket også få tildelt egen ansvarlig sykepleier/terapeut og primærkontakt som vil være sentral i forhold til gjennomføring av tjenesten.
For Ergo- og Fysioterapitjenester fattes det ikke enkeltvedtak.

       Til toppen av siden

Publisert: 30.01.2012 10:59 Sist endret: 20.08.2015 13:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS