Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 107/17 - Midt-Trøndelag regionråd - vedtekter og mandat for Innherredssamarbeidet (tidligere Innherredsprogrammet)

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2017/7710
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 107/17
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
  2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer.  Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v. 
  3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Mandat for Innherredssamarbeidet PDF

2

Pressemelding etablering av Midt-Trøndelag regionråd PDF

3

Forslag til vedtekter Midt-Trøndelag regionråd PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Når vi skriver januar 2018 er Nord-Trøndelag fylke historie og Trøndelag fylke en realitet. Med det endrer også store deler av regional stat og fylkeskommunen seg, i tillegg til de endringer som allerede har blitt gjennomført. Selv om kommunereformen justerte antallet kommuner noe, blir det likevel svært mange kommuner i det nye fylket. Det vil være behov for å samhandle med andre kommuner i regionale samarbeid eller regionråd for å få en hensiktsmessig arena for dialog med det nye fylket og fylkesmannen mm. Alle kommunene i Namdalen har f.eks gått sammen om å etablere Namdal regionråd fra 1.1.2018. Fosen regionråd har bestemt seg for å bestå selv om det blir kommunesammenslåinger der og det skjer også endringer i tidligere Sør-Trøndelag. 

Levanger og Verdal har hatt Innherred samkommune som sitt regionråd og må avklare hvordan en skal forholde seg regionalt etter 1.1.2018.

Det er grunn til å anta at det nye fylket blir nødt til:

  • Å bruke ressurser og oppmerksomhet til å motvirke negativ samfunnsutvikling i indre deler av fylket, for å unngå negativt omdømme.
  • Likedan vil Steinkjer kunne komme til å få en form for nødvendig oppmerksomhet for å unngå samme negative fokus for det nye fylket.
  • På motsatt side kan en positiv interesse og ressursbruk komme kystkommunene og områder for de blå næringer til gode.
  • Kommunene aller nærmest Trondheim vil få sin naturlige utvikling etter hvert som storbyen vokser.

 
Med denne tankerekken blir kommunene mellom Steinkjer og Stjørdal kommuner som vil ha behov for å skape egen synlighet. En sammenslått kommune ville hatt enda bedre forutsetninger for å bli en markant kommune i dette rommet.

Det ovenstående er kun en mulig tankerekke, men også et uttrykk for at en større kommune ville gitt et tydeligere naturlig regionalt senter.

Den ovenstående tankerekken har i all hovedsak holdt stikk så langt. Steinkjers rolle som administrasjonssted i det nye fylket er beskrevet og ivaretatt. Stjørdal kommune har derimot deltatt mer offensivt enn tankerekken uttrykker i diskusjoner ut fra at nytt fylke vil gi nye perspektiver og behov for nyorientering i regionalt samarbeid.           

Gjennom 2017 har det også blitt veldig tydelig, og også eksplisitt uttrykt, at regionale aktører framover primært vil møte grupperinger av kommuner – ikke enkeltkommuner i slik grad som tidligere. Dette er naturlig som følge av enkle «størrelses- og mengdebetraktninger». Dette gjelder aktører som fylkesmann, fylkeskommune og også vår egen organisasjon KS.

Vurdering:

Geografisk «ligger Verdal og Levanger der de ligger», på den tettest befolkede aksen i Trøndelag, fra Trondheim til Steinkjer. Ut fra geografi, samfunns- og næringsstruktur og ønsker om påvirkningskraft for utvikling må kommunene finne samarbeidskonstellasjoner i det nye fylket.

Historisk sett har Levanger og Verdal samarbeidet med Inderøy, Steinkjer og Verran (og etter hvert Snåsa) gjennom Innherredsprogram I og II. Programmene har hatt vesentlig prosjektorientering. Dette følges nå opp med Innherredssamarbeidet, med samme kommuner som parter i tillegg til Frosta. En hovedessens fra det vedlagte mandatet for samarbeidet er:

Innherredssamarbeidet skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling i Innherred og i medlemskommunene. Innherredssamarbeidet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen; med vekt på nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår og samferdsel. 

Med dette samarbeidet er det etablert en plattform for godt samarbeid mellom disse kommunene. Denne plattformen, blant annet, gjør at Steinkjer kommune har fått støtte i prosesser for lokalisering av fylkesnivå for organisasjoner i Trøndelag. Dette blir det heller ingen endring i ved etablering av Midt-Trøndelag regionråd.

De eksisterende tjenestesamarbeidene mellom Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy – eller mellom Levanger og Verdal - røres ikke som følge av Innherredssamarbeidet.

Første felles gjennomgang av mandat for Innherredssamarbeidet var 31. mars 2017, og det er bearbeidet gjennom vår og forsommer til å være det beslutningsgrunnlaget det nå er. På møtet i mars ble det, etter oppspill fra Levanger og Verdal, avklart at det ikke var ønskelig å innlemme Stjørdal i samarbeidet fra kommunene nord for Verdal på daværende tidspunkt.

I dialogen med Stjørdal kommune gjennom sommeren er det tydelig at Stjørdal kommune også ser at nytt fylke vil gi nye perspektiver og behov for ny utvikling av regionalt samarbeid. Med den bakgrunn ble initiativet om etablering av Midt-Trøndelag regionråd utviklet og konkretisert gjennom sensommeren og høsten, med lansering 21. september. Regionrådsbegrepet betyr at dette samarbeidet får en viss formalisert forankring, og også blir «postboksen» og fellesskapet når regional stat og fylkeskommune vil møte gruppering av kommuner. Relevansen for dette fellesskapet var for eksempel tydelig i møte med Trøndelag fylke om ny samferdsels- og kollektivpolitikk, hvor en konsentrert befolkning på så korte avstander som disse tre bykommunene representerer er et viktig utgangspunkt.

Navnet «Midt-Trøndelag» gjenspeiler at vår region ligger midt i Trøndelag. Fylkeskommunen har som kjent beregnet at Trøndelags geografiske midtpunkt ligger på Mule. Litt vest for rundkjøringen på dagens E6.

Det ligger i ambisjonen å synliggjøre det som er et svært mangfoldig «mellom-land» i aksen Trondheim-Steinkjer, med basis i de tre kommunen i Nord-Trøndelag som har hatt jevnest vekst og demografisk utvikling gjennom de siste tiårene. Både næringsmessig, i antall innbyggere (oppunder 60.000 innbyggere) og med sine ulike strukturer med korte avstander utgjør kommunene mellom Trondheim og Steinkjer et naturlig tyngdepunkt.

Trondheim er uomtvistelig storbyen i et større fylke, og det utvikles for eksempel stadig sterkere relasjoner mellom industrimiljøet i Levanger/Verdal og kompetansemiljøene i Trondheim. Med de samferdselsprosjektene som er varslet å komme vil også den fysiske tidsavstanden i aksen Verdal-Levanger-Stjørdal-Trondheim bli vesentlig kortere. Dette er viktig i et langsiktig perspektiv.

Regionen kan være med å styrke Trondheims rolle nasjonalt og internasjonalt, samtidig som man representerer en regional balanse i det nye Trøndelag. Et samarbeid om samfunns-, interesse- og næringspolitikken (i kortform samfunnsutvikling) i et regionråd tuftet på by-aksen Verdal - Levanger - Stjørdal vil ikke utfordre etablerte tjenestesamarbeid. Selv om denne by-aksen er initiativtakere er det helt naturlig at andre kommuner kan bli en del av dette samarbeidet. Dette bidrar til å kunne samordne og fokusere utvikling på aksen Trondheim – Steinkjer.

Dersom deltakelsen i Midt-Trøndelag regionråd, i tillegg til Stjørdal, Levanger og Verdal, også favner kommunen vi har samarbeid med i Innherredssamarbeidet må det vurderes hvorvidt dette skal fortsette.

Stjørdal har gjennom mange år vært vertskommune i Værnes-samarbeidet, som er et svært omfattende tjenestesamarbeid. Dette vil fortsette, på samme måte som mye tjenestesamarbeid mellom Levanger og Verdal vil fortsette i nye konstellasjoner etter avvikling av samkommunen. Rådmannen ser for seg at tjenestesamarbeid, ikke minst ved hjelp av digitalisering, generelt vil kunne utvikles stadig sterkere mellom kommuner, uavhengig av størrelse og geografi.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051