Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 09.02.11 - sak 13/11 - Ytterøykylling AS - søknad om rente og avdragsfritt lån

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivsaknr: 2010/6382 - /252      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.02.11 13/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Ytterøykylling AS’ søknad om et rente- og avdragsfritt lån i 5 år på kr 1.000.000 avlås på bakgrunn av risikovurdering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad av 24.10.10 PDF1

Vedlegg:

  1. Søknad av 24.10.10 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Ketil Stavran, daglig leder i Ytterøykylling AS hadde i juli 2010 et møte med administrasjon og ordfører med en forespørsel om lån for å styrke bedriften.  I møtet ble det presisert at Levanger kommune ikke kan yte likviditetslån.  Søknad på lån ble ettersendt den 26. juli med følgende tekst:

Ytterøykylling AS- Søknad om lån kr. 1.000.000 (En million)
Viser til tidligere samtaler, og senest vårt møte 7 juli 2010.
Ytterøykylling AS ble dannet Mai 2009, etter at en rekke private aksjonærer hadde gått sammen om å kjøpe kyllingsslakteriet på Ytterøy . Selger var Spis Grilstad som la ned driften ved slakteriet i Januar 2009.

Hovedaksjonær  i Ytterøykylling AS er Ytterøyværingen Kjetil Stavran. Seks kyllingprodusenter  på Ytterøy som leverer sin produksjon til Ytterøykylling er også blant aksjonærene.

Ytterøykylling legger stor vekt på lokal forankring og har som uttalt mål at all kylling som produseres på Ytterøy skal foredles ved slakteriet på Ytterøy. For å styrke den lokale tilknytning har selskapet også under utvikling et utstrakt system for opprinnelsesmerking  ned til den enkelte gård for alle produkter som blir solgt fra Ytterøykylling.

Allerede mindre enn ett år etter oppstart har Ytterøykylling bevist sin eksistensberettigelse.  Pr i dag er det 36 arbeidsplasser ved slakteriet. Disse utgjør totalt 25 årsverk. 34 av de 36 som arbeider ved slakteriet er bosatt på Ytterøy, og de har tilført barn både til barnehagen og skolen på øya.

Vi i Ytterøykylling er svært opptatt av å videreutvikle selskapet langsiktig til en trygg og god arbeidsplass. Det fins derfor en rekke utviklingsprosjekter som vi ønsker å gjennomføre. Ettersom vi er et nystartet selskap er det imidlertid begrenset med kapital og likviditet til å drive ønsket  utviklingsarbeid,  samtidig med den daglige drift og vekst i denne.

Vi tør på bakgrunn av ovenstående søke Levanger Kommune om et utviklings-/likviditets lån på  kr. 1 000.000 (1 million) til videre utvikling av Ytterøykylling AS. Vi ber om at lånet er rente og avdragsfritt i en innkjøringsperiode på 5 år. Nedbetalingsplan etter 5-årsperioden avtales.
Vi tør håpe på positiv og snarlig behandling av vår søknad.

Ytterøy 26 juli 2010
Med Vennlig hilsen
Ytterøykylling AS
Kjetil Stavran

På bakgrunn av denne søknaden ble Ketil Stavran kontaktet med følgende svar:
Før videre behandling av søknaden er det behov for mer informasjon.  På vårt møte her den 7. juli ble det uttrykt at Levanger kommune ikke kan gi likviditetslån. I søknaden benevnes lånet som et ”likviditets/utviklingslån”.  På bakgrunn av lånesøknaden bes det om mer utfyllende spesifisering av den utvikling som lånet er tiltenkt brukt til finansiering av.  I den sammenheng er det behov for et kostnadsoppsett med finansiering av tiltaket.  Det bes samtidig om info på hvilken garanti som ev. kan stilles for lånet.

Ny søknad av 24.10.10 følger vedlagt.

Vurdering:
I juni 2010 behandlet Formannskapet en søknad om lån fra SPIS Grilstad på Åsen. I vedtaket ble det presisert at det skal utarbeides retningslinjer for søknader om økonomisk støtte for næringslivet og behandling av slike søknader.

Retningslinjene har foreligget i 3 år under NÆRINGSUTVIKLING på hjemmesiden og det vises til ”retningslinjer for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner”

Virkemiddelapparatet for næringsutvikling er regionalt næringsfond. Regionalt næringsfond gjelder prosjekter og støtte til etablering under visse vilkår fra sentralt hold.  Lån og garantier ytes ikke. Når det gjelder lån er det Innovasjon Norge som er rette søkeinstans.

Ytterøykylling AS søker om et rente og avdragsfritt lån på kr 1.000.000,- i 5 år, og som skal innfris i helhet 5 år etter at lånet er mottatt.
Den utvikling som Ytterøykylling AS har skapt er meget positiv for Levanger.

Banksystemet er den aktør som skal drive utlån. Dette innebærer at det kun er unntaksvis at Levanger kommune kan yte lån. På lik linje med en bank vil egenkapitalgrad og sikkerhet for et ev. lån være hovedkriteriene.
Ytterøykylling AS viser til en total finansiering på 1,994 mill. kr. hvorav et lån fra Levanger kommune vil utgjøre 1 mill kr. Bedriften er i dialog med Sparebanken Midt Norge om størrelse på lån fra banken og banken er kjent med at det søkes Levanger kommune om lån.

Styreleder i selskapet anslår på forespørsel egenkapital til å utgjøre 0,3 mill. Det innebærer en egenkapitalgrad på 15% på investeringen.
Levanger kommune tilbys pant i de maskiner og utstyr som finansieres.  Det er som regel vanskelig å realisere store nok verdier ved ev. salg av brukt spesialutstyr og en pantstillelse som dette ansees svak. Ut fra en risikovurdering tilrår derfor rådmannen at søknaden avslås. 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.04.2013 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051