Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.06.11 - sak 48/11 - Framtidig kinodrift i Levanger

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2010/4167 - /D12
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.06.11 48/11

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Ordføreren får fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med Berg Eiendom

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i formannskapet, sak 27/11, den 30.mars.2011

Vedlegg:

 1. Tilbud fra Berg eiendom PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Den 30. mars 2011 vedtok formannskapet følgende i sak 27/11:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig kinodrift i Levanger. Utredningen skal vurdere fortsatt kommunal drift av kino opp mot ulike private tilbud. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av juni 2011.
Bakgrunnen for at saken ble tatt opp i formannskapet var to forskjellige oversendelsesforslag framsatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 11/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to. Denne saken ble sluttbehandlet av kommunestyret 23. mars som sak 9/11. Følgende vedtak ble da fattet:

 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur.
 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger


Det har vært mange saker om Festiviteten og kino de siste årene. Det vises til følgende:
sak 13/09 i Kommunestyret 4. mars 2009 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen
På bakgrunn av evalueringsrapporten fra 2008 ble følgende vedtak fattet:

 1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.
 2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.
 3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser kommunestyret på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.
  Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.
 4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges


Så hadde vi følgende sak i kommunestyret 26. mai 2010 - sak 29/10 - Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting av digitalisering. Følgende vedtak ble da fattet:

 1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
 2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
 3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond


Dette er nå gjennomført.

Den siste saken var som gjengitt over i kommunestyret 23. mars hvor det ble vedtatt at Levanger skal ha et konkurransedyktig framtidig kinotilbud med minimum 2 saler.

Rådmannen legger disse utredningene og sakene til grunn for denne saken som er ment å gi kommunestyret grunnlag for å fatte en strategisk beslutning på hvordan en vil organisere framtidig kinodrift i Levanger.

For å sikre at alle interessenter kunne komme med sine forslag/tilbud ble følgende kunngjøring lagt ut på internettsidene til kommunen og også kunngjort gjennom annonser i dagspressen.
Klikk for web-side 


Det var ingen som meldte sin interesse utover det tidligere mottatt tilbudet fra
Berg Eiendom. Dette tilbudet baserer seg på mulighetsstudie for Levanger sør og innebærer at kommunen gir et årlig driftstilskudd på 500 000 pr år, men ingen kommunal investering eller garanti. Videre er det et vilkår at Norsk Kino gis konsesjon på kinodrift i Levanger. Se vedlegg for nærmere presentasjon av tilbudet.

Andre tilbud er ikke kommet inn, men gjennom media er rådmannen kjent med at det arbeides med tanker om kulturkvartal som inkluderer Festiviteten. 

 Rådmannen kjent med at det arbeides med tanker om kulturkvartal som inkluderer Festiviteten

Det er Levangeravisa og Grande eiendom som har utviklet disse planene uten at kommunen har vært involvert. En er ikke kjent med kostnadsberegninger.
Vurdering av kulturhus ligger utenfor rådmannens mandat etter klare vedtak i kommunestyret tidligere. Det er derfor ikke gjort forsøk på å beregne hvilke forpliktelser kommunen vil få om planene skulle realiseres. Erfaring fra andre kommuner tilsier imidlertid behov for svært store årlige driftstilskudd.

Vurdering:
Alternative løsninger for kinodrift kan være

 1. Dagens situasjon
 2. Fortsatt kulturhus og kino i Festiviteten – Med ny sal og ombygging
 3. Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten
 4. Både kino og kulturhus annet sted. Festiviten får ny bruk/avhendes eller gjøres om til grendehus
 5. Nytt kulturhus med kino der Festiviteten er i dag, jfr utspill fra Levangeravisa og Grande i media


Privat drift av Festiviteten er selvsagt også et alternativ. Dette ble vurdert av formannskapet i sak 09/04 den 5 februar 2004, hvor følgende vedtak ble fattet:
På grunn av Festiviteten sin sammensatte funksjon og den betydning Festiviteten totalt sett har i Levanger settes det ikke i gang arbeid med å konkurranseutsette virksomheten ved Festiviteten.

Rådmannen antar at disse vurderingene fortsatt er gjeldende, men det er tatt kontakt med Norsk kino som driver kinoen på Verdal for å undersøke muligheten for samkjøring dersom det fortsatt blir aktuelt å drive kino i Festiviteten.

Et alternativ kunne selvsagt også være å kutte ut kinodrift i Levanger for å styrke grunnlaget for kinoen i Verdal. En slik løsning forutsetter etablert gode kollektivtransportløsninger samt at det vil måtte inngå i en større sammenheng hvor de to nabokommunene fordeler aktiviteter seg i mellom på en bedre måte enn i dag. Rådmannen har tolket det politiske miljøet slik at tiden ikke er moden for slik tenking enda.

Vurdering av de ulike alternativene:
Dagens situasjon
Selv om besøket har steget betydelig etter digitaliseringen og rendyrking av Festiviteten som kino er det fortsatt store utfordringer med drifta. Totale kostander i 2010 ble på 2,2 mill kr, hvorav 1,5 mill er belastet Kostra-art 3730 Kino. Budsjettet for drift av Festiviteten i 2011 er på 1,6 mill, hvorav ca halvparten antas å gå til kinodrift. Skal en ha mulighet til å få sende de mest interessante filmene må en vise film hver kveld. Det er derfor vanskelig å løse det øvrige kulturlivets behov i Festiviteten slik den er i dag. Det er imidlertid all grunn til å tro på en betydelig økning i kinobesøket. Ved utgangen av mai 2011 har en faktisk nesten nådd samme omsetning som hele 2010. Følgende tabell viser en hyggelig utvikling:
Følgende tabell viser en hyggelig utvikling 

Likevel er sjølsagt et gjennomsnittsbesøk på 13 pr forestilling alt for lavt.

Fortsatt kulturhus og kino i Festiviteten – Med ny sal og ombygging
I sak 11/11 ble foreløpige beregninger for bygging av ny kinosal på Festiviteten vurdert.
Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten.

Det ble vist 2 alternativer, beregnet til hhv 4,7 og 9,2 mill kr i ren byggekostnad. I tillegg kommer tilpasninger til eksisterende bygg og inventar. Selv med det minste alternativet vil totalkostanden måtte beregnes å bli minst 10 mill kr, mens det mest omfattende alternativet må forventes å koste 15-20 mill kr. Det minste alternativet anslås å gi minimum 1 mill kr i årlig merkostnad knyttet til kapitalkostnader og drift. Det største alternativet det dobbelte.

Dvs at årlige driftkostnader vil bli mellom 3 og 5 mill kr.

Etter rådmannens vurdering vil dette gi en tilfredsstillende kinoløsning, men det er usikkert om det vil kunne framstå moderne nok til å lokke dagens ungdom til Festiviteteten i særlig større grad enn ved dagens situasjon. Forholdene for kulturlivet for øvrig vil imidlertid bli langt bedre ettersom en kan bruke Festiviteten til teater og konserter samtidig som det går kino i den nye salen. Dette forutsetter at en erstatter dagens stoler med teleskopamfi og får en noe mer fleksibel sceneløsning.

Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten
Dette vil etter rådmannens vurdering være et brukbart alternativ. En vil få moderne Kino bygd som dette og med en mindre ombygging med anskaffelse av teleskopamfi og evt en bedre sceneløsning vil en ha et kulturhus som dekker mer enn 90% av behovet for teater og konsertaktivitet. Gjennom media har det imidlertid festet seg et bilde av at deler av kulturlivet ikke er tilfreds med en slik løsning. Dette sannsynligvis fordi en synes 250-300 sitteplasser blir for lite til ekstra store arrangement. Om en vedtar å inngå en intensjonsavtale med Berg Eiendom om kinodrift vil en ha god tid til å utede en slikt alternativ. Framtidige budsjett og økonomiplanbehandlinger må da avgjøre omfang og framdrift.

Både kino og kulturhus annet sted. Festiviten får ny bruk/avhendes eller gjøres om til grendehus
Detter etter rådmannens vurdering det mest framtidsretta alternativet. Opp gjennom årene er det lansert mange alternativer for kulturhus, men ingen har så langt latt seg realisere. Det foreligger som kjent et konkret tilbud om alternativ kinoløsning. Det er vanskelig å se for seg kulturhus realisert annet sted uten at det skjer i samarbeid med noen som kan bruke lokalene på dagtid, dvs i samarbeid med en framtidig hotellutbygging. Fortsetter de gode konjunkturene vil det være realistisk at noen er villig til å investere i hotell med gode konferansefasiliteter som kan kombineres med kulturhus. Dette kan enten være på havna eller i sentrum for øvrig.

Bergs planer for Levanger Sør som viser mulighet for kino uten at kommunen får større ansvar enn et årlig driftstilskudd på 500 000 vurderes som svært spennende. Det vil være et betydelig rimeligere alternativ for kommunen enn å bygge ny sal selv. Det vil kunne gi en helt ny kino som vil kunne dra til seg publikum fra hele regionen slik situasjonen er for kjøpesentrene på Moan. Den foreslåtte plasseringen vil etter rådmannens vurdering bidra til å knytte sammen byen vår fra Magneten til Røstad slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Avstanden mellom de mulige lokasjonene er under 1 km og kan vanskelig sies å ha noen stor betydning, men vil selvsagt være en ulempe for reisende med tog og ferje. Dette kan bøtes på med gode kollektivordinger, og f.eks bysykkelløsninger. Parkeringssituasjonen vil være mye bedre enn i dag, og det vil være veldig positivt å få kino nært studentboligene og idrettsarenaene på Moan.

Det vil selvsagt være en risiko for at planene ikke lar seg realisere. Da må saken opp på nytt, men vi har vunnet erfaring med digitalisering av Festiviteten og kan vurdere eventuelle samarbeid med andre.

De pengene en sparer på å kutte ut kinodrift i Festiviteten kan f.eks anvendes til drift av andre kulturaktiviteter.

Nytt kulturhus med kino der Festiviteten er i dag, jfr utspill fra Levangeravisa og Grande i media
Dette er ikke vurdert da det ikke ligger innenfor mandatet, men jeg antar at kinodelen vil bli om lag som i alternativ 2

Oppsummert
Flere av alternativene vil kunne gi gode lokaler for kinodrift. Det er 2 hovedgrunner til at rådmannen tilrår alternativ 4 og at en inngår intensjonsavtale med Berg Eiendom
Økonomi og mulighet til å få til en framtidig hotellutbygging med moderne konferansefasiliteter som kan kombineres med kulturhus. Velger en alternativ 2 eller 3 har en ”brukt opp” muligheten kommunen har til å få til en kulturell ”storstue” slik betydelige deler av kulturlivet ønsker seg.

Forutsatt at vi klarer å tilpasse driften av Festiviteten dagens ramme vil en for de 1,6 mill kunne få en moderne kino samt vel en mill til kulturhusdrift.

Om vi skal bygge ut Festiviteten til 2 sals kino vil det måtte tilføres 1,5 – 3,5 mill kr i friske midler. Dette kan ikke gjøres uten å redusere det øvrige kommunale tjenestetilbudet vesentlig eller øke eiendomsskatten betydelig, da det ikke er noen grunn til å rekne med at kommunene får annen realvekst i sine inntekter enn det som går med til å dekke demografikostnadene og nye statlige reformer.

Rådmannen tilrår derfor at det inngås en intensjonsavtale om kinodrift med Berg Eiendom.

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.04.2013 12:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS