Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kunngjøringer/ettersyn - historikk

Søk på siden med Ctrl + F


Fortetting av Falstadberget på Ekne
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2

Klikk for større kart

Formålet med detaljreguleringen er fortetting med 2-5 boliger i to friområder tråd med vedtak 19.09.18 i PUK, sak 57/18.

Berørte naboer få varsel direkte med brev.
For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt: Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93 65 01 35 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com
Frist for innspill til planarbeidet er 10. desember 2018
Til toppen av siden 


Gråmyra næringspark - detaljregulering - oppstart
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med «Detaljregulering Gråmyra Næringspark» på gid. 19/14, 64, i Levanger kommune.

Klikk for noe større kart

Planområdet er tidligere regulert til industri, forretning/kontor og jordbruk/skogbruk/gartneri med plannavn «Gråmyra 1987». Planen ble vedtatt i oktober 1987. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Berg Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for videre utvikling av framtidig næringsareal, for å styrke stedets funksjon i et lokalt og regionalt perspektiv. Planområdet omfatter gid. 19/14, 64, 104, 113, 9 og 522/1 og er ca. 75 daa stort. Planområdet benyttes i dag hovedsakelig til jord- og skogbruk. I gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-areal og detaljeringssone.

Planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften, og utløser krav om konsekvensutredning jf. pbl § 4-2 og KU-forskriften § 8 a med tilhørende vedlegg.

For evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS. Innspill må være innkommet innen 17. desember 2018
ARKPLAN AS
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33
firmapost@arkplan.no 

Til toppen av siden 


Høring og offentlig ettersyn - forskrift om nedgravde oljetanker
Levanger kommune har utarbeidet forskrift for nedgravde oljetanker. Hensikten med forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Saken ble behandlet i Levanger formannskap den 29.08.18, sak 75/18. Forskriften er vedtatt lagt fram til høring og offentlig ettersyn i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, boks 130, 7601 Levanger eller til postmottak@levanger.kommune.no  innen 2. november 2018.


Søknad om økt produksjon ved Normilk AS, Levanger
Fylkesmannen har mottatt søknad om utslippstillatelse fra Normilk AS hvor det søkes om endret produksjon og utslippsforhold sammenlignet med nåværende utslippstillatelse av 14.04.1994.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 1. oktober 2018.


Høring
Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO) - Lokal forskrift for Levanger kommune.

Jfr. Driftskomiteen 10.05.17, sak 13/17

Uttalelse sendes postmottak@levanger.kommune.no innen 7. juni 2017.


Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger

Frist: 30. april 2017 


Legater

Ole Sandsørs legat
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlinge-skoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.

Margit og Petter Nyengets legat
Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.

Felleslegat til utdanningsformål
Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.

Legatet ”Petrines Minde”
Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole.
Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Martin, John og Marie Nordenborgs legat for funksjonshemmet ungdom
Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til funksjonshemmet i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Stendahl og Grønns legat
Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)

Anne Hiorts legat
Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.

Edvard og Louise Øiens legat
I følge statuttene skal det deles ut midler til:
a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.

Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.

Søknadsskjema Legatmidler word - PDF

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no evt. Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon.

Søknadsfrist 7. oktober 2015. Kontaktperson: Finn Christiansen


Søknad om handel med fyrverkeri 2016
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.
Det forventes at det er utsalgsstedinnehaver som søker.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune.
NB! Legg ved dokumentasjon ihht. Forskriftenes kap.2.

Søknad sendes brannsjefen innen 01.05.2016.

Adresse: postmottak@innherred-samkommune.no  

Brannsjefen


UKM - ungdommens kulturmønstring

Lokalmønstring i Levanger den 13.02.2016, påmeldingsfrist 03.02.2016 kl. 23:00


Levanger bibliotek i samarbeid med Folkeakademiet Midt-Norge inviterer til stiftelsesmøte for Folkeakademiet Levanger.

Sted: Levanger bibliotek, Tid: 14. januar kl 17.00

Innlegg ved styreleder i Folkeakademiet Norge, Mildrid Kjenstad.

Alle er velkomne!

Mer informasjon om Folkeakademiet


Rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune. Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der. Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 30.11.2015.


Byggeskikkprisen 2015 - forslagsfrist: 20. november 2015


Kulturprisen 2015 - Ildsjelprisen 2015 - Kulturstipend 2015 - Frivilligprisen 2015

Forslagfrist: 20. november 2015 


KiB-kurs - kurs i mestring av belastning
Ergo- og fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen, arrangerer Kurs i Mestring av Belastning (KiB) med oppstart onsdag 14. oktober 2015 kl. 12.00-14.30 på Frisklivssentralen i Kirkegata 11.
Kursavgift kr 400, dekker også kursmateriell.
For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:
Annfrid Trætli Storvik eller Gro Toldnes


Kurs for pårørende til alvorlig syke - påmedling
Samtalegruppene er et tilbud til deg som innbygger i Levanger eller Verdal som har et familiemedlem med en uhelbredelig sykdom uavhengig av diagnose.

Gjennom faglige forelesninger og samtaler vil du få informasjon og redskap som vil kunne bidra til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien.


Treningskontaktkurs - søknadsfrist: 1. oktober 2015


Utdeling av legatmidler - søknadsfrist 5. oktober 2015


Lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, vedtatt av kommunestyret 19.03.14.


Motovasjons- og mestringskurs
Et kurs for personer som ønsker livsstilsendring knyttet til overvektsproblematikk.
Kurset går over 18 samlinger a 3 timer. Vi starter med to timer teori/gruppeprosess og avslutter alltid med felles fysisk aktivitet.
Oppstart 13. oktober, avslutning til påske 2016, tirsdager 10.00-13.00 på Frisklivssentralen i Kirkegt 11, Levanger. Kursavgift: 500
For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:
Gro Toldnes


Godkjente valglister Kommunevalget 2015


Anbud Frol oppvekstsenter, totalentreprise utomhusarbeider
Levanger kommune, bygg og eiendom planlegger å oppgradere utomhusarealet ved Frol oppvekstsenter. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise.

 • Prosjektet omfatter bl.a. lekeapparat, gangveger, plasser, 7 er bane.
 • Planlagt byggestart april 2015
 • Ferdigstillelse. august 2015
 • Frist for innlevering: 30. januar 2015


Tilbudet skal leveres til:
Levanger kommune, Rådhuset, Servicekontoret 1 . etg., Håkon den Godes gt. 30, 7600 Levanger
Dokumentene merkes: « Frol oppvekstsenter-totalentreprise utomhusarbeider»
Kontaktperson: Faveo prosjektledelse ved Kjell Kvam, telefon 92 41 81 81 .
Utlyst på Doffin


Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 09.01.2015.


Staup natur og aktivitetsbarnehage - ledige barnehageplasser fra januar 2015


Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Har du en god forretningside med potensial?
Regionalt næringsfond fremmer næringsutvikling i regionen og yter støtte til ideutvikling for nyetablering og til videreutvikling av virksomhet.

Søknadsfrister til fondet er 01.03., 15.05. og 01.10.

Søknadsskjema: www.regionalforvaltning.no


Søknad om spillemidler 2014/2015
Frist for innsending av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 15. oktober 2014. Dette gjelder både nye søknader, og søknader som skal gjentas eller fornyes.

Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon 

Nye søknader må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad om forhåndsgodkjenning fremmes gjennom Idrettskonsulenten på egent søknadsskjema, så tidlig som mulig før søknad om spillemidler.

For mer informasjon og veiledning, kontakt idrettskonsulent Kjersti Nordberg


Kom med forslag til byggeskikkpris!
Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø, bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Levanger kommune. Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Prisen kan deles ut for:

 • Nybygg/ tilbygg/ påbygg.
 • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes.
 • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger.
 • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, fargebruk med mer.


Prisen kan gå til både personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Alle er velkommen til å komme med forslag. Prisen vil bli delt ut i siste kommunestyremøte før jul.

Forslag sendes: Innherred Samkommune, enhet for PBOM, postboks 130, 7601 Levanger eller e-post. Søknadsfrist er 15. oktober 2014.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Odin Magnus Johnson


Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i levanger sentrum
Søknadsfrist 15. okotber 2014

Det kan gis støtte til følgende:

 • Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til bygningens opprinnelige byggestil. Arbeidet må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.
 • Nybygg/ tilbygg. Det skal legges vekt på at prosjektet gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med å ivareta eller heve den allmenne byggeskikk.
 • Miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Tiltakene må harmonere med de tidstypiske trekk i bygningsmiljøet, også når det gjelder belegg, vegetasjon, belysning og utrustning forøvrig.
 • Innvendige arbeider. Det kan gis støtte til innvendige arbeider dersom bygningen har betydelige innvendige antikvariske verdier. Som eksempel kan nevnes å vedlikeholde/ rekonstruere originale kledninger, bygningsdetaljer med mer. Det gis ikke støtte til standardheving. Arbeidene må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.


I tillegg vil det bli satt av en ramme for dekning av utgifter til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling. Etter av vedtak er gjort kan det søkes fortløpende om støtte til dette. Kr. 10.000,- fra fondet vil bli satt av til byggeskikkpris. 


 

Innherred samkommune - Økonomiplan 2015-2018
Høringsfrist: 20.11.14 -  
Innspill: postmottak@innherred-samkommune.no


Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Søknadsfrist 21.11.2014


Interkommunal barnevernvakt - stillinger
Søknadsfrist: 27.10.14


Garasjerekke i Jernbanegata - eiendomsforhold

I forbindelse med arbeidet med sikte på sanering av garasjer ønskes tilbakemelding fra eiere for klargjøring av eiendomsforhold innen 11.04.2014.


Søknad om handel med fyrverkeri 2014
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema (word - ODT - PDF) utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.
NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune brann- og redning innen 01.05.2014.

NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap.2. Ufullstendig dokumentasjon og søknad forkastes.


Til barnehageforeldre i Levanger:

Du inviteres til å høre Anne Nakken snakke om Matematikkglede for barn i barnehagealder tirsdag 18. mars 2014, kl. 18. Gi beskjed i barnehagen din om at du ønsker å delta. Velkommen!


Kommunedelplan helse og omsorg - åpne møter mars 2014 - velkommen!


Åpent møte om dysleksi (ordblindhet)
Torsdag 21.11. kl 18.00, Nesset Ungdomsskole


Utdeling av legat
Søknadsfrist 15. oktober 2013


Restaureringsfondet 2013
Søknadsfrist: 15. oktober 2013


Byggeskikkpris 2013 - forslag
Frist 15. oktober 2013 


Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring. Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 29. januar 2013.
Kontaktpersoner: Bjørn Golimo - Kjellrun Lundsaunet Myhre


Staup natur og aktivitetsbarnehage
har ledig barnehageplass fra og med nytt barnehageår. Kontakt barnehagn v/Kristin Lien, styrer.


Staup Natur & Aktivitetsbarnehage
har fra 01.01.2013 ledig 100 % plass for barn født 2007 eller 2008


Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger
Kommunestyret vedtok i sak 53/12 nye vedtekter til fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger

Byggeskikkprsien
Kommunestyret vedtok i sak 54/12 opprettelse av byggeskikkpris med statutter for Levanger


Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Søknad sendes: Levanger kommune v/ Hilde Røstad, postboks 130, 7601 Levamger
Søknadsfrist er 15. oktober 2012.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Hilde Røstad


Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v / Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 01.12.2012. Utdeling av legatrenter fra:

 • Ole Sandsørs legat
  Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
 • Margit og Petter Nyengets legat
  Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
 • Felleslegat til utdanningsformål
  Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.
 • Legatet ”Petrines Minde”
  Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Martin, John og Marie Nordenborgs legat for vanfør ungdom
  Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til vanfør ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Stendahl og Grønns legat
  Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)
 • Anne Hiorts legat
  Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
 • Edvard og Louise Øiens legat
  I følge statuttene skal det deles ut midler til:
  a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
  b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
 • Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
  Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.


Søknadsskjema: Legatmidler word, PDFrtf
Søknad sendes Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon innen 30. september 2012.


Søknad om handel med fyrverkeri 2012
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
 
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap PDF - word.
Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune, brann- og redning - e-post: postmottak@innherred-samkommune.no, eller Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. 
NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap. 2. Ufullstendig dokumentasjon og søknad forkastes.
Søknadsfrist:

01.05.2012

Åsen helsestasjon flyttes for en prøveperiode på 1 år fra 1. mars 2012 til:
Skogn helsestasjon, Skogn helsetun, 74 05 39 30


Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Har du en god forretningside med potensial?
Regionalt næringsfond fremmer næringsutvikling i regionen og yter støtte til ideutvikling for nyetablering og videreutvikling av virksomhet.
Søknadsfrister til fondet er 1. mars, 15. mai og 1. oktober

For spørsmål ta kontakt med:  Verdal kommune v/Knut Baglo, Proneo ,
Levanger kommune v/ næringssjef Grete Ludvigse


Infosenter for seniorer, torsdager kl 12-14 i Rådhuset Levanger, i servicekontoret. Informasjon, råd og veiledning i forhold til tilrettelegging av bolig, enkle hjelpemidler og ulike gruppetilbud og aktiviteter i kommunen. Kom gjerne innom eller ring 740 52570.

------------

Varsel om oppstart av kulturmiljøfredning av deler av Levanger sentrum
Klikk for større kart i PDFRiksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning for deler av Levanger sentrum i Levanger kommune, i medhold av lov om kultrminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 20, jf. § 22.
Forslaget vil omfatte byplan med gater, parker og utearealer, og bebyggelsens eksteriør inkl. tak og fasader som ikke vender mot gate. Fredningsforslaget vil også omfatte etterreformatoriske kulturlag i grunnen, dvs. kulturlag avsatt etter 1537.

Riksantikvarns brev av 10.02.2011 PDF

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no. telefon 22 94 04 00.
Eventuelle merknader til fredningsvarselet sendes Riksantikvaren innen 21.3.2011. Det vil deretter bli urarbeidet et fredningsforslag som vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn.
prosjektside >>

-----------

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD,
er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring. 
Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, samt 2 oppfølgingdager. Oppstart 7. februar 2012. 

----------

Pårørendeskolen i Levanger
Kurs for pårørende til personer med demens vår 2012
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem/nær venn som har en demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
Kurset er lagt opp med 6 samlinger annenhver tirsdag.
Oppstart 31. januar 2012 kl. 18-20 på levanger bo- og aktivitetssenter. Kurset er gratis!
For nærmere opplysninger og påmelding kontakt demenskontakt Solbjørg Øksnes, tlf. 48 27 75 79, e-post: solbjorg.oksnes@levanger.kommune.no.
Påmeldingsfrist 20. januar 2012. Velkommen!

 

-----------

 

Foreldrekurs ”De utrolige årene
Levanger kommune, Barne- og familietjenesten arrangerer foreldrekurs ”De utrolige årene”. Kurset foregår på dagtid 12 uker a 2 timer. Oppstart januar 2012.
Målgruppe foreldre til barn i aldersgruppen 3-8 år som opplever at det er krevende å være foreldre og har et barn som er utfordrende/ grenseutprøvende.

 

-----------

 

Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Private og organisasjoner kan søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av:

 • Kvartalsfornying og miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom.
 • Utbedring av enkeltbygg som tar sikte på bevaring av, eller tilbakeføring til, strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpassing til strøkets karakter.


Søknad sendes: Levanger kommune v/ Hilde Røstad, postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist er 15. oktober 2011. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Hilde Røstad, rådmannens stab

------------

Instruktørkurs til treningsgrupper for eldre
Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for eldre.
Sted: Gymsal på psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger
Tid: 15. og 16. september 2011
Instruktørkurset er lagt opp til å være en kombinasjon av teori og praksis.
Påmelding innen 3. september 2011 til:
margreet.hartmann@levanger.kommune.no eller andre.karlsen@hnt.no
Info: 92 24 03 20 - informasjon som PDF

------------

Ledig stilling Innherred Renovasjon - Prosjekt/utviklingskoordinator
Søknadsfrist: 1. september 2011

------------

Trimgrupper:
Torsdagstrim for seniorer har siste trimdag 30. juni 2011 kl 11.00 på Frivilligsentralen.
Vi avslutter trimøkten med en god salat til lunsj. Alle er hjertelig velkommen!

Seniortrimmen på Skogn og Åsen har sommeravslutning 27. juni 2011.

Styrke 65+ på Byskolen hadde siste trening i uke 25.

Nye grupper starter opp igjen etter sommerferien og vil bli annonsert.

For mer informasjon: ergo - og fysioterapitjenester.

Ergo- og Fysioterapitjenesten ønsker alle en fin og aktiv sommer!

-------------

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 30. august 2011.  Utfyllende informasjon/påmelding PDF

-------------

Den kulturelle spaserstokkenÅ leva det er å elska!  i Festiviteten, onsdag 15. juni kl. 12.00
Kathrine Strugstad og Tor Ivar Hagen , sammen med Fritz Flåmo Eidsvaag og Kyrre Havdal. Gjennom viser, folkesanger, popsanger og lirekasseslagere fra blant annet Alf Prøysen, Erik Bye, Evert Taube med flere vil de lokke frem både smil og tårer, og ikke minst en god musikalsk opplevelse en kan leve lenge på!

-------------

Søknad om handel med fyrverkeri 2011
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/ brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
 
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

Søknadsskjema PDF
Søknadsskjema word

Søknad om tillatelse sendes: Brannsjefen i Innherred Samkommune,  Brann- og redning, postboks 130, 7601 Levanger. 
NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap. 2.
Søknadsfrist: 1. mai 2011.

-------------

 

-------------Spaserstokken i Levanger

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD,
er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 2. februar 2011.
Kontakt: Bjørn Golimo eller Kjellrun Lundsaunet Myhre

-------------

Behandlingsreiser til Igalo høsten 2011
Søknadsfrist: 01.02.11

-------------

Oppstart av foreldrekurs "De utrolige årene"
starter tirsdag 18. januar 2011 i  regi av Barne- og familietjeneste, Levanger kommune.
Målet er å fremme foreldrekompetanse og styrke familien for der igjennom å redusere eller forebygge atferdsvansker.
Målgruppe: foreldre til barn i alderen 3-8 år.
Ved interesse kontakt gruppeledere Bente Stene el. Elin Børve, tlf. 74 05 25 00

-------------

Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsen formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v., utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger – innen 03.11.10.
Saksbehandler: Finn Christiansen

-------------

Kommunedelplan oppvekst - høring - høringsfrist 20. oktober 2010

-------------

Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Private og organisasjoner kan søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av:

 • Kvartalsfornying og miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom
 • Utbedring av enkeltbygg som tar sikte på bevaring av, eller tilbakeføring til, strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpassing til strøkets karakter


Søknad sendes: Innherred Samkommune, enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø, postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist er 15. oktober 2010. Nærmere opplysninger og retningslinjer fås ved henvendelse til enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø. -------------

Utdeling av legatrenter fra:

 • Ole Sandsørs legat
  Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
 • Margit og Petter Nyengets legat
  Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
 • Felleslegat til utdanningsformål
  Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.
 • Legatet ”Petrines Minde”
  Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Martin, John og Marie Nordenborgs legat for vanfør ungdom
  Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til vanfør ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Stendahl og Grønns legat
  Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)
 • Anne Hiorts legat
  Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
 • Edvard og Louise Øiens legat
  I følge statuttene skal det deles ut midler til:
  a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
  b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
 • Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
  Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.


Søknadsskjema word | PDF
Søknad sendes Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon innen 9. oktober 2010.

-------------

Bli treningskontakt i Levanger
Kurs høsten 2010

------------- 

KiD – kurs i depresjonsmestring
Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 2. september 2010. 

-------------

Forskrift til gebyrregulativ etter matrikkelloven
Samkommunestyret vedtok den 27.5.2010, sak 34/10, forskrift til gebyrregulativ matrikkelloven. Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2010.

Forskrift og gebyrregulativ


Forskrift til gebyrregulativ for plan- og byggesaker
Samkommunestyret vedtok den 27.5.2010, sak 32/10, forskrift til gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling. Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 1.7.2010.

Forskrift og gebyrregulativ 

Sommerteaterskole i Levanger - 21.-25. juni

Frist påmelding: 10. juni 2010

-------------

Utleie av Levangerhallen, Skognhallen, Frolhallen og Lysaker svømmehall for sesongen 2010/2011
De som ønsker å leie ovennevnte haller til trening eller lignende bes sende søknad på fastlagt skjema:

 
Søknadsfrist 1. juni 2010

=========================================

Levanger kommune har utarbeidet forslag til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som skal erstatte det gjeldende sanitærreglementet.
Frist for uttalelser: 25. mai 2010
e-post: postmottak@levanger.kommune.no

=========================================

Den kulturelle spaserstokken i LevangerTilbydere til den kulturelle spaserstokken i Levanger for 2011 søkes
Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre i kommunen et kunst- og kulturtilbud med høy, profesjonell kulturfaglig kvalitet. Vi vektlegger tiltak der hjerte, glede, humor, og engasjement overfor de eldre er tydelig til stede i forestillingen og i kontakten mellom aktører og publikum. Arenaer for tilbudene vil være pleie- og omsorgsinstitusjoner, og andre kunst- og kulturarenaer. Vi søker profesjonelle aktører som kan tilby arrangement, forestillinger eller konserter for eldre, og gjerne også sammen med andre aldersgrupper. Forestillingene vil stort sett være på dagtid.
Søknad må inneholde: navn på tiltaket, navn på kontaktperson,
e-postadresse og telefonnummer, kultursjanger/tema, kort beskrivelse av tiltaket, pris, teknisk beskrivelse, og aktuell tidsperiode i løpet av 2011.
Søknadsfrist senest: onsdag 5. mai 2010.
Søknad og andre henvendelser rettes på e-post til: Anniken Bjørnes

Slåttespill på nordtrøndersk vis – med felespillerne Marit Vestrum og Jenny Gustafsson
Forestilling med nordtrøndersk tradisjonsmusikk og fortellinger om lokale spellmenn og musikkmiljø.
La minnene komme til liv! Forestillingene er gratis og åpne for alle:

 • Åsen Helsetun torsdag 29. april kl. 11:00.
 • Skogn Helsetun fredag 30. april kl. 11:00.
 • Breidablikktunet mandag 3. mai kl. 11:00.
 • Levanger bo og aktivitetssenter tirsdag 4. mai kl. 11:00.
 • Ytterøy Helsetun onsdag 5. mai kl. 11:30.


=========================================

Tilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken i Levanger
Den kulturelle spaserstokken i LevangerVi ønsker hjertelig velkommen til gammel og ung!

”Slåttespill på Nordtrøndersk vis”
Med Marit Vestrum og Jenny Gustafsson.
Forestillinger 3.-7. mai, på Levanger bo- og aktivitetssenter, Breidablikktunet, Ytterøy Helsetun, Åsen Helsetun og Skogn Helsetun. Gratis inngang.

=========================================

Eiendomsskatt 2010
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2010 er utlagt til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 1. mars 2010:
Levanger kommune: Servicekontoret Rådhuset
Verdal kommune: Servicekontoret Kinogården

=========================================

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner vedtatt av Samkommunestyret 18.02.10, sak 16/10

=========================================

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus
Søknad fremmes via kommunen som videresender søknadene til fylkeskommunen som fordeler midlene.
Søknad fremmes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no.
Frist: 1. mars 2010
Nærmere opplysninger i Kulturdepartementets rundskriv V-16N/2009 eller ved henvendelse til Levanger kommune, kultur v/Arild E. Pettersen.

=========================================

Miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for kortnebbgås
- søknadsfrist: 1. mars 2010

=========================================

Søknad om tilskudd fra viltfondet i Levanger 2010
Formålet med det kommunale viltfondet er å skape en økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Det innebærer at fondet hvert år støtter tiltak som fremmer viltforvaltningen, styrker kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv (jfr § 4 forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort).
Søknadsfrist: 20. februar 2010
Søknad sendes til: postmottak@innherred-samkommune.no.

=========================================

Innskriving 1.klassinger 2010

=========================================

Traineestillinger ledig PDF
- frist: 13.02.10 www.intro-innherred.no

=========================================

KID - kurs i depresjonsmestring
neste kurs 4. februar 2010

Info/påmelding:
Bjørn Golimo -
bjorn.morgan.golimo@levanger.kommune.no 
Kjellrun Lundsaunet Myhre -
kjellrun.lundsaunet.myhre@levanger.kommune.no 

=========================================

Høring:
Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner
Høringsfrist: 25. januar 2010

=========================================

Skolebruksplan 2010-2014 - Levanger
Høringsfrist er satt til 20. januar 2010

=========================================

Behandlingsreiser - helsereiser - Igalo vår 2010 - OBS! Forlenget frist
Levanger kommune tilbyr helsereise til Institutt Igalo i Montenegro for 20 personer over 4 uker, med avreise 17. april 2010, og med hjemreise 15. mai 2010.
Søknaden må være Levanger kommune i hende innen 15. februar 2010 kl. 1200 - forlenget frist: 21. januar 2010, kl. 12:00.

=========================================

Statstilskudd til friluftslivtiltak 2010
Lokale lag og foreninger kan også i år søke om statlige midler til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv.
Prioritert vil være:

 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak som stimulerer nye grupper til deltakelse i friluftslivsaktiviteter
 • Tiltak som stimulerer til samarbeid mellom friluftsliv og kulturvern.


Tilskot til friluftslivstiltak (Kap. 1427 post 74) - Miljøverndepartementet


til Levanger kommune, enhet kultur
innen 20. desember 2009
Nærmere opplysninger v/Arild E. Pettersen, enhet kultur

=========================================

Helsestasjon for ungdom er stengt 23. desember og 30. desember 2009, åpner igjen 6. januar 2010.

Velkommen!

=========================================

Åpent næringslivsmøte fredag 11. desember kl 08:00-10:00 i Kommunestyresalen

===============================================

Salg av juletre på Levanger Torg
De som ønsker torgplass for salg av juletre og julenek må søke skriftlig om dette innen 3. desember til:
postmottak@levanger.kommune.no - kontaktperson Turid Inderberg

===============================================

Budsjett 2010 - Levanger kommune - Høring

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 for Levanger kommune PDF - word - ODT
 2. Gebyrer og betalingssatser 2010 PDF
 3. Økonomireglement 2010 PDF - word - ODT
 4. Søknad om økonomisk støtte for 2010 – Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF


Foreløpig forslag til budsjett 2010 legges ut til foreløpig høring med frist 23. november 2009 og behandles av formannskapet 25.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 09.12.2009. - e-post: postmottak@levanger.kommune.no

===============================================

Helsetjenesten for barn og unge
Barselstrim fredag 20. november ved Levanger Helsestasjon Rådhuset.
Ingen barselstrim Fredag 20. november (på grunn av vaksinering av  Influensa (svineinfluensa)).

===============================================

Publisert: 06.11.2009 09:33 Sist endret: 03.01.2019 10:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051