Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 


Planovergangstiltak ved Alstadhaug/Eggen, Levanger kommune - varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 23/2,6,13,15,20,28,54,56 og 522/1.

Klikk for større kart

Brev av 13.09.17 fra Multiconsult PDF

Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen KO-PLO-002180 ved Alstadhaug/Eggen saneres og det etableres ny veg vestover langs jernbanen med tilkobling til fv. 119.

Innspill til planarbeidet sendes innen 16.10.17 til: anders.lund@multiconsult.no eller Multiconsult ASA v/ Anders Lund, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/Anders Lund, tlf. 458 81 025


Endring av reguleringsplan for Sørlia L1995001

Plan- og bygningssjefen har den 12.07 2017 i sak 583/17 vedtatt at reguleringsendring for reguleringsplan Sørlia sendes ut på høring til berørte parter iht. plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-14.

Arkplan AS har på vegne av ROSTU bolig AS søkt om endring av bestemmelser for reguleringsplan Sørlia, som dekker deler av et område ved Julsborg, like nord for Eidsbotn. Den omsøkte endringen går primært på en grensejustering av gjeldende tomteinndeling og vil gi en bedre utnytting av området sammenlignet med dagens utnyttelse. Det legges med dette opp til en liten økning av antall tomter for eneboliger, (dvs. ca. 1-2 nye tomter). Det legges ikke opp til en endring av reguleringsbestemmelsene.

Det vises til sakspapir med vedlegg for mer utfyllende informasjon. Sakspapir med vedlegg sendes ikke ut til private. Dersom sakspapir med vedlegg ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. august 2017, eller på e-post til postmottak@innherred-samkommune.no


Endring av reguleringsplan for Kathrines Minde L2006005

Plan- og bygningssjefen har den 12.07 2017 i sak 567/17 vedtatt at reguleringsendring for reguleringsplan Kathrines Minde sendes ut på høring til berørte parter iht. plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-14.

Arkplan Arkitektkontor fremmer en reguleringsendring av reguleringsplan for Kathrines Minde på vegne av Øra Boligutvikling AS. Reguleringsplanen dekker tomta gårds- og bruksnummer 276/5. Gjeldende reguleringsbestemmelser fastsetter at boliger skal utformes som rekkehus med saltak eller pulttak. De omsøkte endringene består i å åpne opp for mer moderne byggestil med flate tak i tillegg til saltak og pulttak (dvs. tak med fall til bare én side), samt en utnyttelse som gir rom for å bygge ut boliger både som rekkehus og som kjeda boliger. Tomteutnyttelse søkes økt fra 30 %-BYA til 60 %-BYA. I tillegg ønskes parkeringsbestemmelsene endret fra 2 p-plasser per boenhet til 1,5, samt tillegg i antall p-plasser for eventuell utleieenhet eller hybel. Kommuneadministrasjonen har i tillegg tilrådt bestemmelse om minimum andel tilgjengelige boenheter.

Det vises til sakspapir med vedlegg for mer utfyllende informasjon. Sakspapir med vedlegg sendes ikke ut til private. Dersom sakspapir med vedlegg ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. august 2017, eller på e-post til postmottak@innherred-samkommune.no


Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6  - PLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 (sak 37/17)

Hensikten med planarbeidet er å regulere tomta Gamle Kongeveg Nord 6 i Levanger kommune, gnr./bnr. 273/7, fra offentlig bygg til konsentrert boligformål. Det legges opp til hesteskoformet blokkbyggelse à 16 boenheter. Parkering skal hovedsakelig løses i kjeller. Reguleringsplanen forutsetter riving av eksisterende bygning på tomta, et barnehjem som ble oppført på slutten av 1800-tallet.

Reguleringsbestemmelser PDF - Planbeskrivelse PDF - Plankart PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 19. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no 


Oppstart av detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3

 I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for overnevnte område i Levanger kommune. Området omfattes i dag av
plan L2012002 Områdereguleringsplan Kjønstadmarka etappe 2. Området er i gjeldende plan satt av til boligbebyggelse med krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan.
Planområdet er på ca. 60 daa, og begrenses av Nordsivegen i nord, et boligområde i vest, og friområde i sør.

Hensikten med regulersplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som interne veger, lekeområder, stier, avfallsløsning, parkering med mer.
Det skal tilrettelegges for både enebolig og mer konsentrert bebyggelse.

Planen er vudert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterliger opplysninger om planarbeidet henvises til tegn_3 as v/Gunhild Solem Eidsvik, tlf.: 97983832

Berørte inviteres med dette til å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet.

Kjonstadmarka_3

Spørsmål og skriftlige merknader sendes til:
tegn_3 v/Gunhild Solem Eidsvik, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim, eller
gunhild.eidsvik@tegn3.no

Frist for innsending av innspill og merknader er: 01.08.2017


Oppstart av planarbeider for B9 i reguleringsplan for Stokkberget
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeider for B9 i reguleringsplan for Stokkberget, den av eiendommen 214/19, Levanger kommune. Forslags­stiller er Åsen Eiendomsutvikling as. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Planarbeidene er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av inntil 16 boliger på området. Boligene tenkes oppført som konsentrert bebyggelse.

Klikk for større kart

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om regulerings­planen kontaktes: Norconsult AS v/ Sivilingeniør Håvar Brøndbo tlf. 915 36 576 / e-post: havar.brondbo@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 06.08.2017.


Oppstart detaljregulering Kjønstadmarka 3
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for overnenvte område i Levanger kommune. Området omfattes i dag av plan L2012002 Områdereguleringsplan Kjønstadmarka etappe 2. Området er i gjeldende plan satt av til boligbebyggelse med krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan.

Klikk for større kart

Planområdet er på ca 60 daa , og begrenses av Nordsivegen i nord, et boligområde i vest, og friområde i sør.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som interne veger, lekeområder, stier, avfallsløsning, parkering med mer. Det skal tilrettelegges for både enebolig og mer konsentrert bebyggelse.
Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til tegn_3 as v/Gunhild Solem Eidsvik tlf.: 97 98 38 32.

Berørte inviteres med dette til å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet.

Spørsmål og skriftlige merknader sendes til:
tegn_3
v/Gunhild Solem Eidsvik, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim eller: gunhild.eidsvik@tegn3.no

Frist for innsending av innspill og merknader er 18.07.2017.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Eidslunden (sak 34/17)
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 1/250, langs Eidsbotnvegen. Ca. 3,7 daa er foreslått avsatt til boligformål, ca. 13 daa til grøntareal og lek, og resterende til trafikkareal og støttefunksjoner. Forventet størrelsesorden er 56 boenheter fordelt på 4 boligblokker.


Detaljregulering E6 Åsen Sør - Kleiva
(sak 36/17)
Planområdet omfatter E6 og jernbanelinjen fra Åsen sør/Grennebakken til nordre del av Vuddudalen. Planforslaget er del av det pågående elektrifiseringsprosjektet langs Trønder- og Meråkerbanen som bl.a. krever at dagens E6-bru ved Grennebakken rives. Planforslaget tar utgangspunkt i en omlegging av dagens E6-trasé vest for jernbanelinjen ved Følkesgrenna og Grennebakken. Det tas videre sikte på kurveutretting og utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen for å bedre sikkerheten til jernbanen som ligger i skjæring nedenfor dagens E6.

 
Detaljregulering Birkelund, Markabygda
(sak 38/17)
Det planlegges for 6 nye eneboliger på Birkelund i Markabygda. Det skal opparbeides en småbarnslekeplass i tilknytning til disse tomtene.


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no 


Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum til offentlig ettersyn

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017, sak 39/17, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og 12-10 vedtatt at forslag om oppheving av 118 planer i henhold til liste datert 19. mai 2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planidentene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Planer som foreslås opphevet er de som ikke er beholdt i forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum, som nå er på offentlig ettersyn med høringsfrist 1. august 2017. Det er meningen at planer som oppheves skal erstattes med henholdsvis ny kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel vedtatt 13.04.2011. 

Saksvedlegg, sak 39/17

1

Vurdering av planer som er varslet opphevet PDF

2

Liste over planer som foreslås opphevet PDF

3

Kart som viser områder med planer som foreslås opphevet (blå farge) PDF


Klikk for interaktivt kart

Områder med planer som foreslås opphevet er vist med blå farge.
Planområdet for kommunedelplan Levanger sentrum er vist med rød stiplet linje. Klikk for interaktivt kart.

Kommunedelplan sentrum med dokumenter: http://kart.levanger.kommune.no/plansak/L2013007.html

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte på Åsen barne- og ungdomsskole 20. juni 2017, kl. 19 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Åsen - Kleiva.

Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Plan- og utviklingskomiteen vedtok i møte 14.06.17, sak 36/17 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge nevnte sak ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 21. august 2017

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 3. mai 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt at følgende kommunedelplan skal sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17

Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Kartløsning med temakart og dokumenter

Klikk for større plankart

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige areal-disponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden


Bli avlaster/ besøksfamilie !
Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 20.09.2017 14:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS