Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Geitingsvollen, sørøst for sentrum, Levanger

Reguleringsarbeidet gjelder gnr/bnr 276/1, samt deler av tilknyttede tomter.

Klikk for større kart

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging på Geitingsvollen, et område like sør for Levanger sentrum. Området er regulert til boligformål og friområde i gjeldende planer; Kommunedelplan Levanger sentrum. Det foreslås følgende formål; boliger, friområde og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 31. mai 2018 til Agraff arkitektur AS:

Agraff arkitektur v/ Ingrid Grændsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim

e-post: ingridg@agraff.no, tlf: 91 76 44 41


Varsel om oppstart planarbeid – Jernbanegata 16 - ("bibliotektomta")

Gnr./Bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4, Levanger kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4 i Levanger kommune.

Planområdet

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er L2013014 – Områderegulering for Levanger sentrum.

Planområdets avgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 2,3 daa.

Klikk for større kart

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en høyere utnyttelse innenfor planområdet.

Eksisterende bygning planlegges revet og erstattet av nybygg. Reguleringsarbeidet innebærer at planområdet i hovedsak reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Levanger kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagstiller og grunneiere

Forslagstiller er Levanger kommune.

KVADRAT arkitekter AS er utførende konsulent.

Levanger kommune er grunneier for eiendommer som omfattes av planens avgrensning.

For mer informasjon, ta kontakt med KVADRAT arkitekter AS, e-post: kvadrat@kvadratarkitekter.no, tlf: 72 56 60 20.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes:

KVADRAT arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Trondheim

eller pr. epost til: kvadrat@kvadratarkitekter.no, og merkes med Planarbeid - Jernbanegata 16.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Levanger kommune.

Alle mottatte merknader blirbehandlet og kommentert av KVADRAT arkitekter AS og oversendes samlet til Levanger kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 04.06.18.

Etter at frist for merknader er utløpt vil selve planforslaget ferdigstilles og oversendes Levanger kommune for saksbehandling.

Etter 1.gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.
 Til toppen av siden


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 30.05.2018 08:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS