Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 

 


Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Troset grustak. Markabygd
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsplan for grustak på eiendommen Troset Gnr 106 brnr 1, Markabygda.
Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Troset 106/1, og dagens planstatus er LNF område.

Klikk for større kart

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:

  • Dagens grustak med utvidelse og veg inn til området
  • Omdisponering av ca 100 da fra LNF til; område for råstoffutvinning


Planområdet markert på kartutsnittet:

Klikk for større kart

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen 05.02.18.
Innspill sendes skriftlig og helst pr. epost til adressen: post@frent.no eller eventuelt pr post til: Frosta Entreprenør AS, Wangberg, 7633 Frosta.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 06.12.2017, vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering for Stokkberget B9

I felt B9 i områdeplan for Stokkberget i Åsen ønskes regulert tettbygd boligbebyggelse. Det er lagt opp til to leilighetsbygg på 2 og 3 etasjer med til sammen 15 boenheter.

Klikk for større plankart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3. februar 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@levanger.kommune.no  

 


Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for hyttefelt ved Finnåsen/Grønningen

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for nytt hyttefelt på eiendommen Finnåsen 114/1, ved Grønningen i Levanger kommune.

Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 114/1, og omfattes av kommuneplanens område F08 avsatt til ny fritidsbebyggelse.

Klikk for større oversiktskart

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:

  • Innregulering av 20-40 tomter for fritidsbebyggelse i området Jardåsen/Finnåsen. Endelig antall vil bli avklart gjennom planprosessen.
  • Infrastruktur – adkomstveger, parkering samt løsninger for vann og avløp.
  • Nausttomter.


Planområdet:

Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet under:

Klikk for noe større kart

I oppstartsmøtet med Levanger kommune ble det avklart at planarbeidet krever konsekvensutredning av forhold knyttet til reindrift og naturverdier. Det kreves ikke utarbeidelse av planprogram.

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen 25.12.17.

Innspill sendes skriftlig og helst pr. epost til adressen:

geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. november 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde (sak PS 72/17)

Det legges til rette for lokalt uttak av stein til molo som skal oppføres på planområdet. Det foreslås samtidig en del mindre vesentlige endringer av planen.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. januar 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Utbyggingsavtale Eidslunden til høring og offentlig ettersyn
Plan- og byggesaksjefen har den 5. oktober 2017 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Eidslunden mellom Hveding AS og Levanger kommune frem for høring og offentlig ettersyn.

Formålet med avtalen er å legge til rette for utbygging og sikre gjennomføring av tiltak i tråd med detaljregulering for Eidslunden, (eiendommen gnr./bnr. 1/250 ved Eidsbotnvegen).


Frist for uttalelser for utbyggingsavtale settes til 28.11.2017 - postmottak@levanger.kommune.no


Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)
Frisklivssentralen, arrangerer Kurs i Mestring av Belastning (KiB). KiB-kurset starter: mandag 8. januar 2018, kl. 12.00-14.30 på Staup helsehus.


Gratis HPV-vaksine
Tilbud til kvinner født 1991 og senere. Vaksinedatoer 30. oktober og 4. desember – begge dager mellom 13:30 og 16:00 på Helsestasjonen.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 13.09.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken (sak 49/17)
Dagens overgangsbru over jernbanen ved Korsbakken kommer i konflikt med framtidig profil for elektrifisert jernbane og må heves. Planforslaget legger til rette for en ny brukryssing med tilfredsstillende frihøyde, og vil samtidig fullføre og forbinde eksisterende gang- og sykkelnett på begge sider av jernbanen. Det legges i tillegg opp til kurveutretting for å bedre sikten.

Detaljregulering Jamtvegen 22 (sak 50/17)
Planforslaget omfatter forslag til fortetting av eiendommen Jamtvegen 22 på Bruborg. Forslaget legger til rette for riving av eksisterende enebolig og uthus med garasje, for oppføring av kjedehus med tilsammen 7 boenheter.

Detaljregulering ny kryssing – Sæther bru (sak 51/17)
Dagens overgangsbru over jernbanen ved Sæther gård kommer i konflikt med framtidig profil for elektrifisert jernbane og må heves. Planforslaget legger til rette for en ny brukryssing med tilfredsstillende frihøyde samt kurveutretting for å bedre sikten.

Detaljregulering Levanger sør – Magneten (sak 52/17)
Planforslaget omfatter store deler av handelsområdet på Moan, og samordner flere av dagens reguleringsplaner i området. Forslaget tilrettelegger området for framtidig nærings- og boligutvikling med høyere arealutnyttelse, større høyder, fleksible arealformål og mindre oppstykking av arealene.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. november 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Gang-/sykkelveg Nordsivegen

Klikk for større kart


I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Gang-sykkelveg fra Sundbrua til Kjønstadmarka i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Formålet med reguleringsplanen er å bedre forholdene for gående og syklende langs strekningen.

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /e-post: arne.ramstad@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2017.


Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid - Rundkjøring ved Mo gård
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for rundkjøring ved Mo gård, parkering og bussplasser ved Levanger videregående og gang-/sykkelveger i området. Forslagsstiller er Levanger kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Klikk for større kart

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikkavviklinga i området og bygge nytt kryss som forbindelse til Moafjæra, nye bussplasser til Levanger videregående og gang-/sykkelveger i området som del av hovedvegnett for sykkel.

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /e-post: arne.ramstad@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2017.


Oppstart av planarbeid ved Grønningen i Levanger kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for Stamnhaugen ved nordenden av vatnet Grønningen i Levanger kommune. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering, jfr. samme lovs §12-3. Formålet er å legge til rette for fritidsbebyggelse.


Planstatus
Arealet ligger lengst nord i område F02 som er satt av til «fremtidig fritidsbebyggelse» på gnr 371 bnr 1, Grønningen statsallmenning, i kommuneplanens arealdel for Levanger.
Kommuneplanen gir rom for ca. 10 hytter i området.

Beskrivelse av planområdet
Området ligger drøyt 300 meter over havet og har et areal på knapt 70 dekar. Det består av grunn myr og glissen blandingsskog på låg bonitet. Grov planavgrensning er mot vest skogsbilveien fra Hjelmen mot Markabygda IL si skihytte og mot sør/aust stikkveg til Grønningsdammen.

Klikk for større kart

Behandling og framdrift
Oppstartmøte med Innherred samkommune ble avholdt 21.august 2017. Ut over innspillsmulighet nå ved oppstart av planarbeidet, blir det tilsvarende mulighet i forhold til konkret planforslag når dette legges fram for høring og offentlig ettersyn seinere i haust.  
Kommunen har ikke krevd konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordna plan.

Merknader
Merknader, innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes innen 21. oktober 2017 til Statskog Midt-Norge ved Nils Aal, tlf. 909 63 025 eller e-post nia@statskog.no


Planovergangstiltak ved Alstadhaug/Eggen, Levanger kommune - varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 23/2,6,13,15,20,28,54,56 og 522/1.

Klikk for større kart

Brev av 13.09.17 fra Multiconsult PDF

Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen KO-PLO-002180 ved Alstadhaug/Eggen saneres og det etableres ny veg vestover langs jernbanen med tilkobling til fv. 119.

Innspill til planarbeidet sendes innen 16.10.17 til: anders.lund@multiconsult.no eller Multiconsult ASA v/ Anders Lund, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/Anders Lund, tlf. 458 81 025 


Bli avlaster/ besøksfamilie !
Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 02.01.2018 11:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS