Kunngjøring/ettersyn - Levanger kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 

Informasjon

 

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13.06.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære (PS 41/18)
Planforslaget foreslår ny E6-trase og kryssplasseringer tilpasset 110 km/t på strekningen Ronglan i sør og grensen til Verdal ved Rinnelva i nord-øst. På strekningen fra Hotran til Moan legges 2 alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. OBS! Høringsfrist utsatt til 1. oktober 2018.

Tilbakemelding på 1. gangs behandling i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - Kommunedelplan E6 Åsen - Mære PDF - Statens vegvesen 25.06.18

Detaljregulering for Svartvika hyttefelt (PS 36/18)
Omfatter regulering av eiendommen gnr/bnr: 242/34 (13) i Svartvika ved Lofjorden til område for fritidsboliger, totalt 23 stk. Dagens vegtrasé gjennom Undlidalen samt eksisterende småbåthavn ved enden av Skjesolvegen foreslås noe justert.

Detaljregulering for Stamnhaugen hyttegrend (PS 40/18)
Omfatter regulering på Grønningen statsallmenning, gnr/bnr: 371/1 ved Grønningen i Levanger kommune, til område for fritidsboliger med tilhørende adkomstveger og parkeringsareal. Det planlegges regulert inn 10 fritidsboliger.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 24. august 2018 (E6 Åsen - Mære utsatt til 1. oktober 2018)


I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Bjørnang II på eiendom gnr. 47/2 i Levanger kommune.

Forslagsstiller er Kjølen og Nydal utbygging AS. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2.

Formålet med detaljreguleringen er å avsette areal til ny avkjøring fra Bjørnangvegen, samt justere boligtomter som er avsatt i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er «Brenne 1985».

Varsel om oppstart av planarbeid - Grunnlagsmateriale - Referat oppstrtsmøte 15.05.18 (alle som PDF)

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt:
Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93650135 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com eller Kjølen og Nydal utbygging AS v/ Magne Nydal, tlf. 91 70 77 32, magne.nydal@knbygg.no.

Frist for innspill til planarbeidet er 4. august 2018.

KLikk for større kart


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 16.08.2018 14:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS