Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon[ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ]

 

 

 søk med Ctrl + F


Ytterøykylling - Østborg, Mule
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området ved Østborg, Mule i Levanger kommune.

Planområdet (deler av gnr 264 bnr 7) er i Kommuneplanens arealdel med plannavn «Kommuneplanens arealdel for Levanger» med LNFR-formål. Planen ble vedtatt i mars 2011.

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for ny parkeringsplass. Planen samsvarer ikke med overordnet plan, men vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd. Det varsles med forbehold om at grenser som ikke er klarlagt blir oppmålt av oppmålingsforretning.

Klikk for større montasje

Vår oppdragsgiver er Levanger kommune.
Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 15. februar 2017.

 

Arkplan as v/Klykken, tlf. 74 27 53 60, firmapost@arkplan.no
Abel Margrethe Meyers gt. 22
Postboks 172
7801 Namsos  


Tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn
Levanger kommunestyre vedtok under behandling av PS 47/16 budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 å bevilge 200.000 kr. til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn.
Frivillige, lag og foreninger oppfordres til å søke på disse midlene. 

Send oss en kort beskrivelse av tiltak, med et budsjett, legg gjerne med bilder og kart.
Søknadsfrist: 28. februar 2017

Søknad med vedlegg sendes: postmottak@levanger.kommune.no (med kopi til: espen.lyngsaunet@levanger.kommune.no)

Kommunalteknikk


Reguleringsplanarbeid ved Jernbanegata 
Det varsles herved om at området vist ovenfor planlegges regulert med sikte på å tilrettelegge for parkering og garasjeanlegg.
Området omfatter eksisterende parkeringsplass, grøntområde og vegareal mellom Jernbanegata og Levangerelva.
Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Klikk for større kart

Spørsmål og innspill rettes til:
Agraff as v/Jan Løvdal, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM, tlf: 97 03 39 31/ 73 84 13 10, e-post: jan@agraff.no innen 15.01.17


Bli avlaster/ besøksfamilie !
Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre

tlf. 74 05 22 00


 Til toppen av siden 

 

 

 


klikk for nærmere informasjon

 

 

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 

 

 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 05.01.2017 15:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS