Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 19.09.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende reguleringsplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua-Kjønstadmarka (sak PS 56/18)

Planforslaget omfatter regulerings av fortau og gang- og sykkelvei mellom Sundbrua og Kjønstadmarka. Første del av strekket går langs Staupslia frem til kryss med Byborgvegen, deretter via Byborgvegen frem til Nordsivegen. Traséen følger dermed Nordsivegen helt frem til Kjønstadmarka.

Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 9. november 2018.


Høring og offentlig ettersyn - forskrift om nedgravde oljetanker
Levanger kommune har utarbeidet forskrift for nedgravde oljetanker. Hensikten med forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Saken ble behandlet i Levanger formannskap den 29.08.18, sak 75/18. Forskriften er vedtatt lagt fram til høring og offentlig ettersyn i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, boks 130, 7601 Levanger eller til postmottak@levanger.kommune.no  innen 2. november 2018.


Varsel om utvidelse: Rundkjøring ved Mo gård, Levanger
Dette er et varsel om utvidelse av areal i tidligere kunngjort oppstart.

Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan.

Arealutvidelse - klikk for større kart

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/ Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /
e-post:arne.ramstad@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 15.10.2018.


Søknad om økt produksjon ved Normilk AS, Levanger
Fylkesmannen har mottatt søknad om utslippstillatelse fra Normilk AS hvor det søkes om endret produksjon og utslippsforhold sammenlignet med nåværende utslippstillatelse av 14.04.1994.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 1. oktober 2018.


Oppstart detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14, Levanger            

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for eiendom gid. 273/70 og deler av 533/1, 273/22 og 273/71 ved Gamle Kongeveg Nord 14 i Levanger kommune. Planområdet er tidligere regulert til område for offentlige bygg i reguleringsplan «Røstadlia», med planid L1980006. Planen ble vedtatt i desember 1980.

Formålet med planarbeidet er å omregulere området til bolig, for oppføring av leilighetsbygg i to etasjer, med til sammen 18 leiligheter og anlegge gode uteområder, med bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur.

Klikk for større kart

Referat fra oppstartsmøte 27.07.18 PDF - (beliggenhet)

Planforslaget samsvarer ikke med overordnet planer, og medfører en omregulering fra offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planforslaget ikke medfører vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Vår oppdragsgiver er Prosjektpartner Midt-Norge As

Informasjon rundt planarbeidet og referat fra oppstartsmøte kan ses på kommunens hjemmeside under «kunngjøringer», og for evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS.

Innspill må være innkommet innen 1. oktober 2018.    

Arkplan as, pb 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33 - firmapost@arkplan.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13.06.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære (PS 41/18)
Planforslaget foreslår ny E6-trase og kryssplasseringer tilpasset 110 km/t på strekningen Ronglan i sør og grensen til Verdal ved Rinnelva i nord-øst. På strekningen fra Hotran til Moan legges 2 alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. OBS! Høringsfrist utsatt til 1. oktober 2018.

Tilbakemelding på 1. gangs behandling i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - Kommunedelplan E6 Åsen - Mære PDF - Statens vegvesen 25.06.18

Detaljregulering for Svartvika hyttefelt (PS 36/18)
Omfatter regulering av eiendommen gnr/bnr: 242/34 (13) i Svartvika ved Lofjorden til område for fritidsboliger, totalt 23 stk. Dagens vegtrasé gjennom Undlidalen samt eksisterende småbåthavn ved enden av Skjesolvegen foreslås noe justert.

Detaljregulering for Stamnhaugen hyttegrend (PS 40/18)
Omfatter regulering på Grønningen statsallmenning, gnr/bnr: 371/1 ved Grønningen i Levanger kommune, til område for fritidsboliger med tilhørende adkomstveger og parkeringsareal. Det planlegges regulert inn 10 fritidsboliger.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 24. august 2018 (E6 Åsen - Mære utsatt til 1. oktober 2018)


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 24.09.2018 10:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS