Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 
 

Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1
I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1, i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune, og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Bjarte Lykke.

Planforslaget
Planen skal legge til rette for høydebasseng, et utjevningsbasseng som gir høyest mulig trykk, slik at flest mulig av innbyggerne i Åsen kan få vannforsyning fra denne trykksonen uten ytterligere trykkøkning.
Bassenget skal videre fungere som en reserve for abonnentene i Åsen i minst 1 døgn ved stans i vanntilførselen fra vannproduksjonsanlegget. Det vil også kunne fungere som reserve for store deler av vannforsyningen til Ronglan ved stans i tilførsel fra produksjonsanlegget.

Klikk for større kart

I gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for masseuttak på deler av 188/1, Åsen i Levanger (L2007003) er planområdet vist som klimavernsone og område for jord og skogbruk. Arealet benyttes i dag til landbruk. Aktuelle formål i ny plan vil være vannforsyningsanlegg og kjøreveg.

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen mandag 30.1.2019 til Bjarte Lykke på epost bjarte.lykke@asplanviak.no.


Rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse 2018
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.

Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass og bosette seg i kommunen.

Søknad sendes : postmottak@levanger.kommune.no eller Levanger kommune, servicekontoret, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 10.01.2018.


Varsel om oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Kvithammar – Åsen 
Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvithammar-Åsen - Planprogram PDFMed hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for E6 Kvithammar – Åsen i Stjørdal kommune og Levanger kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn sammen med oppstartsvarselet.

Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvithammar-Åsen - Planprogram PDF

Forslagstiller:
Nye Veier AS er forslagsstiller og planarbeidet vil bli utført av valgttotalentreprenør på parsellen.Klikk for noe større kart

Planområdet:
Planområdet omfatter i hovedtrekk nødvendig areal til permanent E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Vassmarka, nord for Åsen sentrum i Levanger kommune.
Planområdet vil også inkludere arealer til midlertidige formål, tiltak langs enkelte lokalveger som berøres, samt næringsareal i Vassmarka. Definert planområde skal også ivareta nødvendig handlingsrom for optimalisering av vegprosjektet.

Formål:
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.

Utbyggingsavtale:
Parallelt med planarbeidet vil det bli gjennomført forhandlinger med kommunene mtp. utbyggingsavtaler mellom Nye Veier AS og hver av kommunene.

Merknader til planprogram og innspill til planarbeidet:

Merknader til planprogrammet eller varsel om oppstart samt evt. innspill som kan være av interesse for planarbeidet skal sendes innen 30.01.2019 til:
Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim.
Merknader kan også sendes på e-post: arkivtrd@nyeveier.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Lars Erik Moe, tlf. 90 89 94 86, lars.erik.moe@nyeveier.no, Jan Olav Sivertsen, tlf. 91 54 68 71, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no 
Til toppen av siden 

 - frist: 17. januar 2019

Til toppen av siden 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.11.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bjørnang II (PS 62/18)
Omfatter regulering på eiendom gnr/bnr. 47/2, samt 47/28 og deler av 48/16 og 54/1 på Bjørnang. Hensikten er å tilrettelegge for opparbeidelse av fem nye boliger samt ny avkjøring fra Bjørnangvegen.

Revisjon av områdeplan for Levanger havn (PS 63/18)
Planforslaget er en revidering av gjeldende områderegulering for Levanger havn. Revideringen omfatter en endring av planområdet og utbyggingsstrukturer på ytre havn. I tillegg foreslås det også å endre fordelingen mellom bolig og næring. Planforslaget inneholder også flere mindre endringer om bl.a. byggehøyder og parkering.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 12. januar 2019
Til toppen av siden 


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 03.01.2019 10:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051