Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtatt av Driftskomiteen 15.03.06, sak 008/06
Revidert av Driftskomiteen 14.11.12, sak 37/12

Vedtekter gjeldende fra 01.01.13 for barnehager som eies og drives av Levanger kommune   |  som PDF

1. GENERELT
Barnehagene skal drives i samsvar med ”Lov om barnehager” og kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer kommunale vedtak og plan for barnehagen.

2. FORMÅL § 1
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

3. FORVALTNING - STYRINGSVERK
a. Rådmannen har det overordnede ansvar for og tilsynet med barnehagene.
b. Barnehagene har eget foreldreråd og samarbeidsutvalg. Ved oppvekstsentrene gis mulighet for felles samarbeidsutvalg. Det vises til §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg samt til Forskrift om barnehagens foreldreråd og forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg.

4. OPPTAK AV BARN
Søknad om opptak finnes på nettet. Se Levanger kommunes hjemmeside for nærmere informasjon

Det årlige hovedopptaket skjer administrativt av Rådmannen etter innstilling fra styrer.
Permisjon fra barnehageplassen, avgjøres av den enkelte barnehage. Det gis som hovedregel ikke permisjon fra ubenyttet plass. Ved opptak av barn skal følgende kriterier legges til grunn. (Lov om barnehager)

§ 12a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
Tilføyd ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 26 sep 2008 nr. 1048).

§ 13. Prioritet ved opptak
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

5. OPPSIGELSE, TAP AV PLASS
a. Skriftlig oppsigelse av plass må skje 1 mnd. før barnet slutter. Sluttdato er den siste i hver måned, skriftlig oppsigelse sendes barnehagen. Siste dag for oppsigelse i slutten av barnehageåret fastsettes av barnehagens styrer i samråd med samarbeidsutvalget.

b. Dersom oppholdsutgifter ikke blir betalt, og ved misligholdelse av plass, tapes retten til plassen, med 14 dagers varsel. Skriftlig underretning om dette sendes ved 2. gangs purring.

c. Ved sein henting av barn får styrer ved barnehagen fullmakt til å pålegge tilleggsbetaling. Det vises til de enhver tid gjeldene betalingssatser.

6. FERIEAVVIKLING
Det skal avvikles 4 ukers sammenhengende ferie. Ferien må avvikles i perioden f.o.m. 20. juni t.o.m. 14. august. Retningslinjer for hver enkelt barnehage om å holde åpent tas av styrer i samarbeid med samarbeidsutvalget. Foreldre/foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatte skjema innen 15.april ferieåret. Dersom dette
ikke er gjort, vil ferie bli satt opp av styrer.

7. ÅPNINGSTID
Barnehageåret starter ved 15.august. Daglig åpningstid avgjøres av styrer i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg. I forbindelse med jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse. Viser til retningslinjer for å holde åpent som tas av hver enkelt styrer i samarbeid med SU. Det innebærer et minimum i forhold til antall barn og sier noe om åpningstider. Det forutsettes at foreldrene/foresatte er informert om dette.

8. BETALING
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for opphold i barnehagen. Ved ledig kapasitet kan foreldre med deltids barnehageplass gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Det vises til de enhver tid gjeldene betalingssatser.

9. PLANLEGGINGSDAGER
Det avsettes 5 planleggingsdager i barnehagene pr. barnehageår. Barnehagen holdes stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen. Dersom barnehagene ønsker å endre barnehageruta, må foreldre/foresatte varsles minst 2 måneder i forveien.

10. LEK- OPPHOLDSAREAL PR. BARN
Veiledende leike- og oppholdsareal pr. barn fastsettes til:
• 4 kvm for barn over 3år.
• 6 kvm for barn under 3 år.

11. VEDTEKTENE KAN ENDRES AV EIER

 Til toppen av siden

***************************

 

Publisert: 26.01.2010 12:01 Sist endret: 20.03.2013 11:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS